Na een weblink te hebben bezocht: de linker pijl naast de browser gebruiken om naar de webpagina terug te gaan en de volgende link aan te klikken en/of anderszins verder de website te raadplegen.

 

Zondagsviering 

Woord en Communie

10 juli 2022
in de RK Kerk te Philippine

Vijftiende zondag, jaar C

Aanvang: 09.30 uur

Voorganger:

Pastor Niek van Waterschoot

Koor:

Sint Caecilia Philippine

Organist-dirigent:

Willy van Limmen

 

Koster: Kitty Spuesens

Lector: Johan Verplanken

 

-o-o-o-

 

U bent van harte welkom.

 

 

 

Evangelie: Lucas 10, 25-37

In die tijd trad een wetgeleerde naar voren
om Jezus op de proef te stellen.
Hij zeide:
“Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”
Jezus sprak tot hem:
“Wat staat er geschreven in de wet?
Wat leest ge daar?”
Hij gaf ten antwoord:
“Gij zult de Heer, uw God, beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand;
en uw naaste gelijk uzelf.”
Jezus zei:
“Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven.”
Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus:
“En wie is mijn naaste?”
Nu nam Jezus weer het woord en zei:
“Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers.
Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen.
Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen.
Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen.
Toen kwam een Samaritaan, die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem.
De volgende morgen haalde hij twee denariën te voorschijn, gaf ze aan de waard en zei: Zorg voor hem en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in handen van de rovers gevallen is?”
Hij antwoordde: “Die hem barmhartigheid betoond heeft.”
En Jezus sprak: “Ga dan en doet gij evenzo.”

Woord van de Heer.

 

Liederen bij de dienst van deze zondag.

klik op de balk om te beluisteren (sla de eventuele advertenties over)

Openingslied

geen YouTube-link

verder wordt o.a. gezongen:

Slotlied

 -o-o-o-

 

 Heilige van de dag 10 juli 2022

 

Noot : het op de links te beluisteren koor is niet het Cuyperskerkkoor. De liederen zijn slechts indicatief op de website vermeld.

Voor beeld vergroten, klik op rechthoekje [volledig scherm] rechts onder het videobeeld [  ]

met esc-toets beeld weer verkleinen

 

~~~

Het gezongen Onze Vader van deze maand:

 

Volgende maand, het Onze Vader 
(Our Father in Heaven) AVINU Sh'BaShamayim 
gezongen door Micha'el Ben David (Hebreeuws & Engels)

-O-O-O-O-O-

 

LIED VAN DE MAAND

 Meld uw verzoek om een lied van de maand, via e-mail of contactformulier

YouTubeselectie van het

Onze Vader

~~~

~~~

&

 

 

 

-o-o-o-o-

 

Bijzondere vieringen door het jaar

Eucharistie

Terneuzen

Aanvang: 11.00 uur

Locatie:

Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2

JOURNAAL

-------------------------

 

Bisschop Liesen heeft kapelaan Rodrigo Rojas Romero per 1 januari benoemd als kapelaan voor de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen.

Kapelaan Romero wordt de opvolger van kapelaan Jochem van Velthoven, die medio oktober is gaan werken in Oosterhout.

 

Op 9 januari 2022 gaat hij voor de eerste keer voor in de Eucharistieviering te Philippine. Aanvang van de viering: 11.00 uur. Het is dan voor het Cuyperskerkkoor de eerste viering na Nieuwjaarsdag en de eerste viering met Kapelaan Rodrigo.Rojas Romero.

 

bron: website e-parochie

voor meer informatie, klik op onderlijnde titel (link)

12-08-2021

ANDERE DIRIGENT-ORGANIST

Op 29 juli heeft het bestuur van het Cuyperskerkkoor Drs. J.P. van Driel bedankt voor zijn medewerking als dirigent-organist.

Vanaf 26 augustus zal voortaan het Cuyperskerkkoor onder leiding staan van:

mevrouw Sabine de Groote.

 

 

18-02-2021

In Memoriam Marcel Claeijs

 

Juist nu, op zijn geboortedag 18 februari, is het op zijn plaats om kort even stil te staan bij het overlijden van:

                                   Marcel Claeijs

Echtgenoot van ons koorlid Betsy Claeijs-Neijt, die hem tot op het laatste moment van zijn leven liefdevol heeft verzorgd.

Na langdurig ziek te zijn geweest overleed hij op
20 januari 2021.

Hij werd 77 jaar.

Marcel was een harde werker.
Met zijn grote handen kon hij heel veel maken, verwerken.
Altijd bezig, altijd weer druk met een of ander karwei, thuis of elders.
Dit heeft hij lang kunnen doen, totdat zijn ziekte hem hierin ging belemmeren.

Steeds werd het een beetje minder en minder totdat hij gedwongen werd hulpmiddelen te gebruiken om zich nog enigszins comfortabel te kunnen verplaatsen.

Marcel was, als Betsy’s metgezel, een graag geziene gast bij het Cuyperskerkkoor. Immer vrolijk en opgewekt; altijd in voor een goeie grap.

Totdat het niet meer kon, was hij in de meeste gevallen wel van de partij; op de Sint Ceaciliadag, bij de fietstochten.

Bij die fietstochten was hij altijd wel bereid om mee te helpen deze goed te laten verlopen en wees hij daarbij het peloton in de goede richting.

Tot koorzang was hij evenwel niet te verleiden.

Hij meende dat hij niet goed kon zingen, terwijl hij toch een welluidende luid klinkende stem had; anders gezegd: een dijk van een stem.

Marcel was meer voor de voetbal en koersen. Het zingen liet hij maar aan Betsy over.

Ook al was hij dan geen koorzanger; de koorleden zullen hem missen.

Deze goedlachse, opgewekte man zullen we blijven herinneren.

Moge Marcel bij God geborgen zijn.

 

 

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.

Psalm 46:2 3

 

 

 

Tekst en foto met instemming van mw. Claeijs geplaatst

-o-o-o-

 

 

Extra nieuwsbrief Elisabethparochie

26 april 2021

Beste parochiaan,

Graag aandacht voor onze extra nieuwsbrief !

 


Kanselbericht parochies Zeeuws Vlaanderen zondag 25 april 2021
 
 
Beste mensen
Namens de parochiebesturen en het pastoraal team van de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team.
 
Bisschop Liesen heeft een beroep gedaan op kapelaan Jochem van Velthoven om een nieuwe benoeming te aanvaarden.  De bisschop heeft Jochem van Velthoven gevraagd om met ingang van 20 oktober pastoor te worden van de H. Catharinaparochie in Oosterhout. Jochem heeft de vraag van de bisschop in beraad genomen, en daarna de bisschop laten weten dat hij deze benoeming zal aanvaarden. Het spijt ons heel erg dat we nu al afscheid van hem moeten nemen.
Jochem van Velthoven is in oktober 2018 kapelaan geworden voor onze drie parochies. Hij is in Terneuzen gaan wonen en hij heeft met groot enthousiasme een impuls gegeven aan het geloofsleven in onze parochies. Wij hebben hem leren kennen als een talentrijke en diepgelovige priester. We hadden graag gezien dat hij nog langer in onze omgeving was blijven wonen en werken, maar we begrijpen dat de bisschop een beroep op hem heeft gedaan. Er zijn veel parochies in het bisdom die een groot tekort aan pastorale beroepskrachten hebben, en er is ook grote behoefte aan priesters die als pastoor leiding kunnen geven aan de missionaire parochie.
 
De komende maanden blijft kapelaan Van Velthoven nog werkzaam bij ons. Het geeft hem gelegenheid om zijn taken goed af te ronden en over te dragen. Over de datum waarop we van hem afscheid nemen zullen we u nog berichten. 
 
Langs deze weg feliciteren wij kapelaan van Velthoven van harte met zijn nieuwe benoeming, en we feliciteren de Catharinaparochie in Oosterhout met haar nieuwe pastoor.
 
Onze parochiebesturen spreken met de bisschop over de invulling van de vacature die met het vertrek van kapelaan Van Velthoven ontstaat. Wij houden u op de hoogte over het verloop daarvan.

 

-o-o-o-

 

Nieuwsbrief Zeeuws-Vlaamse Parochies

26 april 2021

 

 

Aan:    de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen
Van:    pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas
 
 
Betreft: ‘In de liefde blijven’.
 
Beste parochianen,
 
Afgelopen week heeft het demissionair kabinet enkele versoepelingen aangekondigd in de strijd om de besmettingen van het coronavirus in te perken. Binnen onze parochies hebben we op bestuursniveau en in overleg met het pastoraal team besloten dat we het de komende periode nog even rustig aandoen. Tot en met zondag 16 mei aanstaande zullen we ‘de zondag’ vieren in drie kerken. We gaan dus verder op de ingeslagen weg:  samenkomen in één kerk per parochie, met een maximum van 30 aanwezigen (exclusief de medewerkers en voorganger).
 
Ons voornemen is om vanaf het hoogfeest van Pinksteren (alsook de vooravondviering) te gaan vieren in meer kerken. We blijven vieren in de kerken waar we nu al vieren en daar komen dan kerken bij waar we om de veertien dagen zullen vieren. Dat zal verder uitgewerkt worden in het liturgierooster.
 
Daarnaast werd tijdens de persconferentie gemeld dat het aantal mensen dat bij een uitvaart aanwezig kan zijn naar 100 (waar dat kan) wordt uitgebreid. We zullen binnen onze parochies dat aantal verhogen vanaf maandag 24 mei – Tweede Pinksterdag - naar het aantal aanwezigen dat we vorig jaar al hebben afgesproken met inachtneming van de basisveiligheidsregels.

Door de beperkte beschikbare ruimte zijn er geen uitvaarten mogelijk in de kerk van Biervliet en de kapel van Kapellebrug.
 
De aanpassingen zullen we effectief doorvoeren wanneer de aangekondigde maatregelen van kracht blijven en wanneer dit ook kan volgens de adviezen van de bisschoppenconferentie. En niet vergeten: Laten we letten op én zorgen voor elkaar!  
 
Namens het pastoraal team en parochiebesturen,
pastoor W. Wiertz
 

Ons adres:

Elisabethparochie

Alberdingk Thijmstraat 2

TERNEUZEN, Zeeland 4532 CZ


 

NIEUWSBRIEF

PAROCHIES ZEEUWS VLAANDEREN

22 januari 2021

 

 

Aan:    de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen
Van:    pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas
 
 
Betreft: verlenging lockdown
 
Beste parochianen,
 
We hadden gehoopt dat met het instellen van de lockdown en de start van het vaccineren het licht aan het einde van de tunnel steeds meer zichtbaar wordt. Maar niets is minder waar. Twee weken geleden werd de lockdown verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Vorige week kwam ook de ‘avondklok’ in beeld. De Tweede Kamer heeft daar afgelopen woensdag over gedebatteerd en om de partijen wat tegemoet te treden mogen we nu tussen 21.00 en 04.30 uur niet naar buiten, natuurlijk met uitzonderingen. De maatregel is niet om de druk op de medische zorg te beperken, maar om de verspreiding van de nieuwe virus-varianten een halt toe te roepen.
 
Vanaf zondag 3 januari jl. hebben we het aantal vieringen in onze parochies afgeschaald en teruggebracht naar één per parochie. De keuze voor de kerken is toen genomen op basis van beschikbaarheid van vrijwilligers in die kerken en de beschikbare ruimte, om er zorg voor te dragen dat het afstand houden in geen enkel moment in het geding komt, om duidelijkheid te geven waar de viering doorgaat. Het afwisselen van locaties geeft meer onduidelijkheid bij de parochianen. Afgelopen week hebben we besloten om de lockdown in onze parochies te verlengen tot en met zondag 28 februari a.s.

De vieringen die op zondag doorgaan zijn:

Aardenburg om 09.15 uur – Terneuzen om 11.00 uur – Hulst om 11.00 uur.

Tijdens de week zullen we vieren volgens het rooster. Houdt u rekening met alle maatregelen van kracht: reserveren, handen ontsmetten, mondkapje dragen, geen samenzang.
 
Woensdag 17 februari is het Aswoensdag. Het voornemen bestaat om die avond in meerdere kerken een viering te houden. De mogelijkheden worden dinsdag 2 februari in het pastoraal team besproken en zullen we daarna met u communiceren.
 
Iedereen is van harte welkom in de vieringen, maar het is niet mogelijk om iedere week naar de viering te komen. Het is geen recht om aanwezig te zijn in de viering.

Reserveren is in alle vieringen, op zondag en door de week, verplicht. Dat is mogelijk vanaf de maandag voorafgaand aan de viering. Vanaf dat het aantal van 30 reserveringen is gehaald, komen de mensen die in de loop van de week nog reserveren op de reservelijst te staan. Vallen er door omstandigheden mensen uit, dan wordt u op de hoogte gebracht dat u ook naar de viering mag komen. Reserveren voor verschillende zondagen tegelijk is niet mogelijk! Iedere maandag  wordt er weer gestart met een blanco lijst. Wij hopen op uw aller begrip en hopen ook dat u medeparochianen ook de kans geeft om naar de viering te komen. We zijn samen één, broers en zussen van elkaar. Dus laten we anderen ook de mogelijkheid bieden om op geregelde tijden eens fysiek aanwezig te zijn tijdens een eucharistieviering. We leven in een crisistijd en hoewel we dan nood hebben aan het gebed en de steun van de kerk,  heeft niemand het recht om wekelijks aanwezig te zijn.

Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar. Iedere zondag is er om 10.00 uur de eucharistieviering op NPO2 vanuit een kerk ergens in het land. Vanaf kerstmis 2020 is het ook mogelijk om de vieringen online te volgen via kerkdienstgemist.nl. Vul bij ‘Vind uw kerk en kijk of luister mee’ Terneuzen in en scrol in de lijst naar de Emmaüskerk. Klik vervolgens op ‘naar kerk’ en u komt op de pagina van de Emmaüskerk. Meer informatie over de viering vindt u daar. 
Laten we letten op én zorgen voor elkaar!
 
Namens het pastoraal team en parochiebesturen,
pastoor W. Wiertz

17-01-2020

Mijlpaal bereikt voor cuyperskerkkoor-sasvangent.jouwweb.nl!

Gefeliciteerd, jouw website bestaat vandaag 5 jaar!

van: het JouwWeb-team

 

 

 

van de websiteredactie aan leden en websitegeïnteresseerden.

Beste ………….,

Vandaag, precies 5 jaar geleden, bij de viering van ons 25-jarig bestaansjubileum, lanceerden wij de website van het Cuyperskerkkoor, met de bedoeling om leden en anderen te informeren over de activiteiten van het koor en andere wetenswaardigheden.

Gezien de vaak spontane reacties wordt blijkbaar aan dit doel voldaan.

En daar zijn wij blij om; dat wat wij aan informatie verstrekken niet zomaar een dode letter is.

Ook het beetje entertainment, door middel van liederen en foto’s, wordt gewaardeerd en nodigt uit om de website eens te bezoeken.

Wij houden het dus graag nog vele jaren vol.

Een hoopvolle gedachte, omdat ons koor helaas niet sterker wordt; dit door de daling van het ledental.

De koorleden worden allemaal al een dagje ouder en nieuwe leden, ouderen of jongeren, komen er helaas (nog) niet bij.

Toch willen wij langs deze weg en via de website nog eens, meisjes, jongens, vrouwen en mannen, ongeacht welke leeftijd, uitnodigen om eens een keertje te komen kijken en meezingen op een van de repetities die elke dinsdag van 19.00 uur tot 21.00 uur in De Statie plaatsvinden. 

Kom, kijk, luister en zing mee en beslis dan of je wel of niet blijft.

Zingen is plezierig en gezond voor lichaam en geest.

Natuurlijk zijn de coronamaatregelen ook voor ons koor funest.

We zingen helaas op dit moment niet.

Geen repetitie. Geen uitvoering.

Het mag niet en het kan niet.

Maar, zodra het kan en mag, nemen wij onze sociale taak weer op. We komen dan weer samen voor gewoon de gezelligheid en om ons voor te bereiden op de vocale begeleiding van de erediensten in de kerk te Philippine.

We laten het via de website of anderszins weten wanneer we weer van start gaan.

Onze website wordt zoveel mogelijk, wekelijks bijgehouden om u van de stand van zaken op de hoogte te houden en u over de vieringen te informeren.

Natuurlijk informeren wij u per e-mail wanneer er een update is.

Met hartelijke groeten en houdt u gezond.

Tot later,

Namens het bestuur van het Cuyperskerkoor,

Johan (Jo) Verplanken – secretaris / webmaster

 

 

17-12-2020

 

50-jarig huwelijksjubileum van
Marian en Jozef Heijens.

Vrijdag 11 december 2020 waren Marian en Jozef 50 jaar getrouwd.

Hoe vier je dat nu in coronatijd?

En, we hebben het gevierd!

En hoe!

Een groot familiefeest met genodigden en een receptie. Dat kon nu helaas niet.
Maar, hun kinderen vonden dat deze heugelijke dag toch niet zomaar voorbij mocht gaan.

Daarom werd van alles bedacht om het feest coronaproof in elkaar te zetten.

Allereerst werden voorzichtig wat lijntjes uitgeworpen naar alle familieleden, vrienden en bekenden. Dus ook naar het koor.
Geheel in het geniep en een onder een enorm zwaar embargo werden over en weer berichtjes gestuurd en telefoontjes gepleegd over de wijze waarop zij het feest in het vat zouden gieten.

Het werd een “Felicitatie drive-in” Voorbijrijden en feliciteren vanuit de auto.

De coördinatie hiervan kwam voor het koor vanuit het secretariaat.
De leden werden opgeroepen om op 11 december met de auto naar De Statie te komen en vanaf daar om 14.00 uur te vertrekken; de leden over de auto’s verdeeld.
Natuurlijk werd het iets later dan 14.00 uur. Zoals gewoonlijk was het de brug die voor een verlate start zorgde.
Maar, dit euvel voorbij, zette de stoet zich in beweging. Weliswaar niet geheel op rij, want er zat toch soms wel een vreemde eend tussen. Maar ach, een kniesoor die daar op let.

Met wapperende en klapperende ballonnen reed de kleurrijke stoet toeterend de Statenstraat in met in het kielzog de Kerstman, niet wetende dat dit ons koorlid Arnold was. Hij was sneaky in het pak gekropen, hetgeen op nummer 24 voor de nodige hilariteit zorgde; vooral de kleinkinderen waren hiermee zeer vereerd. De Kerstman!…… In hoogsteigen persoon!

Als onder een baldakijn stonden/zaten Marian en Jozef in de partytent voor hun huis de honneurs in ontvangst te nemen, terugzwaaiend naar de voorbijrijdende koorleden en andere feestvierders.

Theo reikte via dochter Angelique, namens het koor, bloemen aan met een felicitatiekaart en  iedereen in de auto werd op foto vastgelegd en op een zoete lekkernij getrakteerd.

Het duurde allemaal maar heel even, maar wel zó bijzonder, dat deze dag voor Marian en Jozef en voor de familie en koorleden onvergetelijk moet zijn.

Ook via dit bericht zij Marian en Jozef

van harte proficiat toegewenst met hun

50-jarig huwelijksjubileum.

-o-o-o-

10-10-2020

Bisschoppelijke brief d.d. 9 oktober 2020, n.a.v. nieuwe coronamaatregelen

Dag allemaal,

Hierbij het bericht vanuit ons Bisdom en van pastor Wiertz m.b.t. de coronamaatregelen, zoals die vanaf vandaag ingaan.

Omdat het aantal plaatsen in onze kerk verder beperkt wordt, is het zeer aan te raden om tevoren te reserveren op het nummer 06-27320096.

Verder is het dragen van een mondkapje verplicht.

Groeten,

Freddy Janssens, secr. PKC Zuidwest.

Beste mensen,

Onderstaand de brief van de bisschoppen.

Eigenlijk vooral het gewijzigde aantal van dertig is van belang.

In het komende weekend handelen wij zoals te verwachten is: ontmoedigend, maar het zal zijn zoals het is.

Er mag gezongen worden door cantor of enkelen.

Sturen jullie deze brief door met s.v.p. een inleidende ‘opmerking tot ontmoediging’ om de viering bij te wonen. Dit is dan de toevoeging van onze zijde om de noodzakelijke voorzichtigheid te betrachten.

Met een hartelijke groet, Wiel

Breda, 9 oktober 2020

Beste vrienden in de Heer,

Het advies dat de minister van eredienst na overleg met de kerken afgelopen maandag via de media bekend maakte, sloeg in als een bom en is voor velen van ons onverteerbaar. Met haar niet zo gemakkelijke maatregelen voor publieke eredienst en andere bijeenkomsten heeft de rk-kerk steeds gekozen de veiligheid voor alle medemensen. De minister-president heeft daar lovende woorden over gesproken. Toch doet dat niets af aan de heel zorgwekkende werkelijkheid waarin we als samenleving in korte tijd zijn terecht gekomen. Dagelijks stijgen de besmettingen en de maatschappelijke urgentie is enorm groot. Daarover hebben de kerken vandaag opnieuw gesproken met de minister van eredienst, die overigens ook toegaf eerder deze week onvoldoende duidelijk te hebben gecommuniceerd. Na dit overleg hebben de bisschoppen de dringende advies vertaald naar een nieuwe maatregel die vanavond breed gepubliceerd wordt en die ik u hierbij doe toekomen. Gelukkig is er ook uitzicht op overleg met de overheid om spoedig tot maatwerk te komen.

Dit bericht stuur ik u met heel gemende gevoelens. Enerzijds ontkomen we niet aan de algehele situatie in ons land, anderzijds is het juist de levende Heer die ons oproept een extra mijl te gaan als dat gevraagd wordt. Verstaan we zijn stem op deze moeilijke weg? We gaan dus weer naar een beperkte vorm van publieke eredienst. De uitnodiging van de Heer “Blijft dit doen om Mij te gedenken” zullen velen opnieuw beleven door thuis te bidden en de geestelijke communie te bidden. Laten we juist in deze dagen de moed niet verliezen, volharden in gebed en vertrouwen, de onderlinge betrokkenheid bewaren en oog houden voor wie in moeilijkheden komt. Oktober is van oudsher rozenkransmaand. Ik vraag u om met mij de voorspraak van Maria, patrones van ons bisdom, te blijven bidden dat we niet boven onze krachten beproefd worden.


met vriendelijke groet
Mgr. Jan Liesen
Bisschop van Breda

 = = = PERSBERICHT = = =

 Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep afgelopen maandag. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Omwille van de veiligheid zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.
 

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.
 

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

  • Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid)

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers

  • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19, in Nederland en wereldwijd. Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Het bestaande protocol van de R.-K. Kerk is als volgt:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

 

 

 

 

01-10-2020

 

 

 

Marialof 2020

gecanceld

In de bestuursvergadering van 1 september hebben wij, in verband met de coronamaatregelen, onze verantwoordelijkheid op ons genomen en helaas moeten besluiten om het inmiddels al traditionele Marialof in oktober niet door te laten gaan.

Deze Mariaviering die elk jaar door het Cuyperskerkoor wordt georganiseerd, is een lof aan Maria, met samenzang en gebed.

Aangezien wij ervan uitgaan, dat wij op de geplande datum zaterdag 17 oktober nog altijd niet als koor mogen/kunnen zingen en er van kerkelijke zijde toch ook geadviseerd wordt om zo weinig mogelijk nevenactiviteiten te doen plaatshebben buiten de reguliere vieringen, hebben wij uiteindelijk de knoop doorgehakt en het Marialof naar volgend jaar oktober doorgeschoven met de hoop dat dan de gezondheidsomstandigheden zullen zijn genormaliseerd.

Ook het niet kunnen repeteren van Marialiederen speelt bij onze beslissing een grote rol.

Jammer dat wij nu, in deze coronatijd zo in onze activiteiten worden beperkt.

Maar, wij houden goede moed om volgend jaar het vorig jaar gezegende Mariabeeldje weer op het altaar te kunnen plaatsen en tot Maria te bidden om voorspraak bij God om voorspoed, kracht en eenheid; dat wij dan weer tot Maria kunnen bidden uit dankbaarheid dat COVID-19, het kwaad, is of nagenoeg is bedwongen.

Neem op 17 oktober thuis eens eventjes de rozenkrans ter hand en bidt met ons mee voor gezondheid, vrede en gerechtigheid voor alle mensen op deze Wereld. Vraag aan Maria of zij ons bij onze poging hiernaar te streven, wil bijstaan.

Of, wendt u tot Haar en God met simpelweg een Onze Vader en een Weesgegroetje.

Maar, bidden kunt u natuurlijk altijd. Dat is niet aan een datum gebonden.

Zo blijven wij door het gebed met elkaar in contact.

Hartelijke groeten en Gods zegen,

HET BESTUUR VAN HET CUYPERSKERKKOOR,

 

25-09-2020

 

 

Woensdag 23 september om 3 uur ’s middags, kwam het Cuyperskerkkoor weer in De Statie bij elkaar voor een gezellige babbel onder het genot van een bakje koffie. Uiteraard geheel volgens de op die dag geldende coronamaatregelen; handen wassen en 1,5 meter van elkaar.

Vrijwel iedereen was aanwezig. Helaas moest Marian Heijens verstek later gaan, omdat zij over een enkele dagen getest moest worden en daarom zelf de beslissing had genomen om in afwachting daarvan in thuisquarantaine te gaan.

Omdat zij een week geleden jarig was trakteerde ze evengoed op een heerlijk verse koffiekoek.

Ook pastor Marjan Dieleman vond het fijn en gezellig om bij het koor op de koffie aanwezig te mogen/kunnen zijn.

Ook zij vindt het belangrijk dat mensen, juist in deze coronatijd, met elkaar in contact zijn en blijven.

Zij gaf nog enige informatie over stand van zaken in de parochie betreffende de maatregelen rond

COVID-19.

Koorzang en samenzang in de kerk is vooralsnog niet mogelijk. Wel kunnen onder begeleiding van een organist op het oksaal maximaal 4 cantors de dienst vocaal begeleiden.

Ze kon echter niet vooruitlopen op het gesprek dat het parochiebestuur op 1 oktober met de koren en dirigenten zal hebben.

Ook zij weet nog niet wat hieruit zal voortkomen en zeker niet de financiële aspecten die uit de coronamaatregelen zullen/kunnen voortvloeien.

Zij hoopt ook, dat een en ander geen verstrekkende negatieve gevolgen voor het koor/de koren zal hebben.

Afwachten dus, wat het 1 oktobergesprek ons zal brengen.

De bijeenkomst verliep in uiterst gezellige sfeer, alhoewel iedereen toch het zingen node mist.

Tot slot werd nog een drankje gepresenteerd en werd Koffiecantate-2 als heel geslaagd afgesloten.

Met het besluit om, zolang de coronamaatregelen duren, aan de Koffiecantate een vervolg te geven, stemde iedereen in.

Dus: TOT DE VOLGENDE KEER MAAR WEER!

 

 

31-07-2010

Informatieblad De Kapel, augustus 2020 - Info diaken Kees van Geloof, pastor De Blaauwe Hoeve, Hulst

30-06-2020

KOFFIECANTATE

Dinsdag 30 juni was het Cuyperskerkkoor weer eens eventjes in MFC De Statie bijeen.

Het werd ook wel weer tijd, want zo een lange tijd niet samen zijn en samen zingen op repetitie en zondagsdiensten is niet goed voor de onderlinge binding.

Het zingen moesten de leden nog even laten, omdat dit nog helemaal niet mag. Wel konden we op voorgeschreven corona-afstand toch in elk geval weer eens eventjes bijkletsen. En dit bleek hard nodig. Er werd dan ook door iedereen de nodige informatie uitgewisseld.

Dit gezellig samenzijn kreeg nog een extra feestelijk tintje door de traktatie van Leona, die over enkele dagen jarig is.

Uiteraard werden ook nog wat mededelingen gedaan omtrent het zingen in de kerk. Dit zal vooralsnog op zich moeten laten wachten.

Hoewel er al wel mag worden gezongen, moet dit dan wel gebeuren in een omgeving waar de coronaregels gewaarborgd kunnen worden en dat kan niet in onze kerk te Philippine.

Dus: nog even wat langer wachten.

Nu de vakanties zijn begonnen gaat ook het Cuyperskerkkoor tot 1 september met koorvakantie. Dus nog een paar maanden de tijd om het sein “veilig” nog af te wachten.

Na de koorvakantie denken we toch, hopen we, weer van start te kunnen gaan.

Na twee uren van samenzijn keerde iedereen weer opgewekt huiswaarts, met veel waardering voor het initiatief van deze koffietijd, die we maar om in stijl van onze koorbezigheden te blijven “Koffiecantate” hebben genoemd.

Auteur: Joh. Verplanken

05-06-2020

Informatie van onze vrienden van De Blaauwe Hoeve te Hulst,

ons toegezonden door Diaken Kees van Geloof 

(Op en neer scrollen mogelijk met klik op de eerste pagina)

20-04-2020

Pastorale brieven voor de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen.

 

(Op en neer scrollen mogelijk met klik op de eerste pagina)

Brief opstart vieringen - 29 mei 2020

Nieuwsbrief Elisabethparochie 29 mei 2020

04-04-2020

Bisschoppelijke Paasbrief": "Achter gesloten deuren"

U van harte aanbevolen.

(de pagina's kunnen op en neer worden gescrold) 

23-03-2020

Pastorale brief voor de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen.

U van harte aanbevolen.

(de pagina's kunnen op en neer worden gescrold) 

13-03-2020

 

Mededeling van Pastoor Wiertz, met betrekking tot de beteugeling van het coronavirus.

 

Beste mensen,

inmiddels is nu ook onze diocesane aanpak in de beteugeling van het Coronavirus bekend. De stand van zaken op dit moment.

Alle vieringen op de zaterdagavond en op de zondag in al onze kerken gaan niet door tot en met 31 maart 2020.

Uitvaarten, huwelijken en doopvieringen kunnen doorgaan met een maximum tot

100 personen. Alles inclusief.

Alle andere activiteiten in onze kerken gaan niet door tot en met bovengenoemde datum.

Parochiële bijeenkomsten tot een maximum van 100 personen in andere parochiële ruimten vragen om ons gezonde verstand. Neem absoluut geen onnodige risico’s. Beter is het om af te zeggen wat niet absoluut noodzakelijk doorgang moet vinden.

Graag wil ik uit gaan van ons aller wijsheid en gezonde verstand.

Steeds rustig blijven maar wel vasthoudend.

Waar vragen acute antwoorden noodzakelijk zijn wil ik vragen daar antwoorden op te formuleren.

Waar nodig ben ik altijd beschikbaar om mee te praten en in samenspraak te beslissen.

Mag ik jullie vragen om in onze verschillende parochies een en ander in samenspraak bekend te maken en aan te sturen. Dit hoef ik niet nader te verduidelijken, dit begrijpt eenieder.

Met dank voor de aandacht en met hartelijke groet, Wiel Wiertz, pastoor

-o-o-o-

 

15-01-2020

Zie ook fotoalbum 8

Sport en cultuur op Sint Caecliadag 2019.

 

Ook op deze Sint Caeciliadag van 23 november 2019 kon men zich weer volop dompelen in sport en cultuur. Allereerst werd een Bomenwandeltocht gelopen door de kern van Sas van Gent. Daarna kon men zich sportief met elkaar meten op de krulbolbaan van Bolclub "Ons Genoegen" aan de sportkade te Sas van Gent.

De traditionele Sint Caeciliadag startte om 15.00 uur bij MFC De Statie, met de Bomenwandeltocht.

De eigen natuurkundige, voorzitter Theo Spuesens, gidste de leden van het Cuyperskerkkoor met aanhang, door de straten van Sas.

Begonnen werd bij het prieeltje aan de Westdam-Lepoutreweg. Hier werd stil gestaan bij de oudste boom  van  Sas.

Een mooier monument kan het niet zijn: het prieeltje, een overblijfsel van de tuin van Maurice De Roos, met daarnaast de stoere eeuweling, een ruim 135 jaar oude Beuk, een mastodont om met eerbied en ontzag naar op te zien. De Beuk waaronder, in het verleden, menig koorzanger, als kind, illegaal, beukennootjes ging rapen, zich bewust van de dreiging van eigenaar De Roos sr. Er zou een prachtig lied over gezongen kunnen worden, dat gaat over al hetgeen onder de Beuk is gebeurd. Want was het ook niet voor verliefde paartjes een gelegenheid en uitdaging om zich achter en onder die boom uit het zicht te onttrekken?

Ja, ...... als die Beuk eens zou kunnen spreken?!!!!!

 

Op vakkundige wijze wist Theo over Sas' oudste te vertellen; over de dikte van de stam; de omvang van de kruin. De rolmeter erbij, werd hierover uitsluitsel gegeven. De dikte van de stam is: 3 meter, 26 centimeter. De omvang van kruin wordt in grote lijnen door de omtrek van het wortelstelsel aangegeven. Die omtrek is ruim 6 meter.

Vreemd eigenlijk, dat je op een gewone doordeweekse dag zomaar achteloos aan deze eeuweling voorbij gaat.

De route ging verder, via het Dokter van Loypark, langs Acacia's, Platanen,  Ruwvruchtige populieren (Populus lasiocarpa) en via de Molenberg, het Wilhelminaplein, over het bruggetje naar de Prinsenkade.

Acacia in het Dokter van Loypark

In het dokter van Loypark werd even stilgestaan bij een nog jonge treurwilg,

die daar enkele jaren geleden is geplant ter vervanging van een prachtige omvangrijke holle Treurwilg.

Helaas heeft toen deze treurwilg  om veiligheidsredenen het onderspit moeten delven.

Treurig natuurlijk.

Maar, ooit zal dit Wilgje een majestueuze verschijning zijn en zal die met de plaquette een herinnering zijn aan hem die hem ooit heeft geplant:

Ronnie de Groff, gemeentehovenier en lid van het Cuyperskerkkoor

Via de trappen, langs de ruïne van die eens zo mooie molen, over de Molenberg, een restant van de wallen van de ooit zo machtige vestingstad Sas van Gent.

De eens zo met Kastanjebomen gekroonde Molenberg heeft veel van z’n roemruchte frisgroene vegetatie verloren.

Heel veel enorme Kastanjes zijn gekapt, wegens gevaar voor de omgeving. De enkele exemplaren die er nu nog staan zijn ziek en sterven af; helaas!

Waar is de tijd dat de Sasse jeugd de kastanjes eruit knuppelden, op straffe van een flinke reprimande van de veldwachter of de hoofdonderwijzer. Een smartelijk bezoek aan de politiekazerne was het gevolg; en tweehonderd strafregels: “Ik mag op de Molenberg geen kastanjes meer van de kastanjebomen afgooien”

Ook werd even stil gestaan bij de Hollandse Linde aan het Wilhelminaplein. Een herinneringsboom aan Koningin Wilhelmina. Het moet worden gezegd, dat deze veel aan majesteitelijkheid heeft ingeboet, daar de kruin zo enorm rigoureus en onesthetisch is gekapt, omdat de takken teveel over de straat hingen.

Dan over het bruggetje naar de Prinsenkade, waarvan de weg door hoge Amerikaanse Eiken, rustiek wordt omzoomd.

Beneden de dijk van het destijds daar aanwezige tweede kanaal, viel het oog op een aantal Knotwilgjes en enorm hoge Taxussen.

Na een prachtige wandeltocht en een geurige warme kop koffie met gebak in Herberg D'Ouwe Brug,

werd het tijd om zich nóg sportiever te manifesteren op de bolbaan van "Bolclub Ons Genoegen"

met de kampioenen: Karel en Gerda

en de poedelprijs voor:

Margriet

 

Auteur: Johan Verplanken

foto's: Jozef Heijens

zie fotoalbum 8.

-o-o-o-

 

 

19-10-2019

Goed Rozenkransgebed en samenzang


“Marialof”
te Philippine
op 19 oktober 2019, 15.00 uur.

Voor de derde maal organiseerde het Cuyperskerkkoor op 19 oktober het “Marialof” in de RK Kerk H. Maria Hemelvaart te Philippine.

Oktober is de Rozenkransmaand en dus was het een mooie gelegenheid om samen met het Cuyperskerkkoor het Marialof te vieren

Het lof werd nog beter bezocht dan voorgaande. Zo'n 70 mensen waren bijeen om samen de Rozenkrans te bidden en te luisteren naar lezingen 

Behalve het bidden van de Rozenkrans werden ook diverse Marialiederen gezongen. Klassieke en echte meezingers.

Het lof begon om 15.00 uur met de zegening van het Mariabeeld (zie afb.) door Kapelaan Jochem van Velthoven. Met deze zegening en bewieroking werd aan de beeltenis van Maria een plaats in de kerk gegeven, als zijnde een verwijzing naar God.

Na afloop werden de deelnemers getrakteerd op een kopje koffie met cake.
Natuurlijk hoopt het koor dat velen van de aanwezigen de devotie van het Marialof weer eens hebben kunnen ervaren.
Volgend jaar, 17 oktober, heeft u weer de kans om het Marialof mee te maken.

Tot dan!
En, als u die heeft, neem dan uw Rozenkrans mee.
HET BESTUUR VAN HET CUYPERSKERKKOOR

 

-o-o-o-

04-06-2019

In Memoriam Pierre Samijn.

Het werd een verloren strijd.
Dinsdagmiddag 4 juni 2019 overleed ons koorlid én bestuurslid Pierre Samijn, in de leeftijd van 74 jaar.
Veertien dagen geleden, op maandag 20 mei, waren we nog bij hem op ziekenbezoek.

Hij was daarmee zeer ingenomen en vooral ook met de vriendschapskaart die hij van alle koorleden kreeg.
Pierre was sterk en leek onvermoeid.
Het bezoek, waarvan wij dachten dat het binnen een kwartier wel afgerond zou zijn, duurde wel meer dan drie kwartier.
Een bezoek waarbij verdriet en opgewektheid elkaar afwisselden.
Verdriet om, zoals hij zei, alles achter te moeten laten van wie en waarvan hij zoveel hield.

“Het is voorbij. Alles los te moeten laten doet heel veel zeer. En er is nog zoveel. Maar, het is niet anders. Allemaal komen we er eens voor te staan dat we afscheid moeten nemen en het is nu mijn beurt. Ik zou nog wel verder willen, maar het gaat niet meer. Het is op. Maar ik weet dat ik het goed gedaan heb en dus kan ik met een gerust hart gaan. Ik heb een goed leven gehad.
Ik heb heel veel steun aan de ziekenzalving die ik afgelopen zondag (19 mei) van kapelaan van Velthoven ontving. Ik heb hierdoor rust gekregen. Ik ben blij met mijn kinderen die voor mij zorgen.
Maar, ik wil niet dat ik als een kasplantje hier op bed moet liggen en zij mijn strijd moeten aanzien.
Het is voorbij. Het gaat niet meer.

Kijk daar! Op de schoorsteen staat het Mariabeeldje dat vanuit Lourdes is meegenomen. Ik brand er een noveenkaars bij. Dat helpt mij steun te vinden bij wat er gaat gebeuren.
En, daar! … Die Paaskaars. Een uit 2006, die ik heb kunnen bemachtigen.
Dat Mariabeeld, die kaars: ze geven mij rust”.

Met veel emotie vertelde hij ons hoe blij hij was met de aandacht die hij kreeg van het koor.
“Maar, het is afgelopen. Weet je nog dat ik zei: Ik weet dat ik een moeilijke tijd zal meemaken, maar ik kom terug. Ik blíjf naar het koor komen. Maar nu, spijtig genoeg:…. het gaat niet meer”.
En hij zong toch zo graag zijn baspartij mee.
Vorig jaar nog, bij de Sint Caeciliaviering op zondag 25 november, vierde hij zijn veertigjarig jubileum als koorzanger en werd hij daarvoor onderscheiden met de gouden eremedaille van de NSGV (Nederlandse Sint Gregorius Vereniging).

We spraken over koetjes en kalfjes. Over het verleden; de melkronde door Sas; de Harmonie; de EHBO; de Lotusgroep, de Zonnebloem en natuurlijk over het koor en de reizen die we ermee maakten naar o.a. Echternach, waar we zongen: Herr deine Güte en Es war im Böhmerwald.
We hebben gelachen om wat zich toentertijd afspeelde.

We hadden het natuurlijk ook over zijn grote passie: zijn medewerking aan de kerkelijke vieringen als acoliet en koster. Dit deed hij eerbiedig en ingetogen; op zon- en feestdagen en bij uitvaarten.
Die bijdrage ging altijd vóór alles. De keuze was voor hem niet moeilijk. Als het koor zong en hij was als acoliet ingeroosterd, dan koos hij er voor om vooraan bij het altaar te staan; niet op het oksaal.
Misdienaar was hij in hart en nieren, van kindsbeen aan.
Hij had natuurlijk, zoals wij allemaal, zijn fouten en gebreken. Daarvan was hij zich zeer bewust, maar zijn dienstbaarheid aan God en zijn medemensen was groot.
Hij stond altijd blijmoedig en goedlachs in het leven

Met emotie: “Ik mag wel zeggen, dat ik het goed gedaan heb”.
Maar…., zo zei hij: “Nu even zakelijk. Jullie gaan toch mijn uitvaart muzikaal invullen he?”
Dit beloofd hebbende, hebben we hem gevraagd of hij nog, voor wat de liederen betreft, een bepaalde voorkeur had. Dit liet hij geheel aan ons over.
Wijzende naar het Mariabeeldje op de schouw, verzekerden wij hem, dat een heel mooi Marialied gezongen zal worden en verder de liederen die hij ook graag als koorlid zong.

Hierna, na drie kwartier, hebben wij afscheid van elkaar genomen. Hij wenste ons het allerbeste….. en: aan iedereen van het koor: ….. de groeten!

Hoe graag hij ook langer bij ons was gebleven; hij heeft zijn lichaam en geest in handen van God gelegd.
Moge de Heer zich in al Zijn goedheid over Pierre ontfermen en moge Hij ook ons daarbij indachtig zijn.
Moge Hij Pierre in deze goedheid en trouw, in deze vrede, doen rusten.

Pierre! Zie op ons neer en gedenk ons allen, in het Koninkrijk Gods.


-o-o-o-o-

 

26-03-2019

Gerda Schauwvliege-de Hulsters         ontvangt NSGV-onderscheiding.

Gerda Schauwvliege-de Hulsters werd op 26 maart 2019, in de jaarvergadering van het Cuyperskerkkoor, alsnog onderscheiden met de zilveren NSGV-eremedaille voor haar 25-jarig koorlidmaatschap.

Deze onderscheiding wordt door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) beschikbaar gesteld aan personen die een lange staat van dienst hebben als koorzanger, ongeacht bij welke parochie men zingt en/of gezongen heeft.
In dit geval gold voor Gerda het 25-jarig jubileum als koorzangeres in het Cuyperskerkkoor.

Zij zou de onderscheiding al eerder, op 25 november 2018, samen met Pierre Samijn, ontvangen hebben ware het niet dat hiervan moest worden afgezien vanwege de zeer slechte gezondheid van haar dochter Silly, die inmiddels is overleden.
Vandaar dat zij nu, op een later tijdstip dat voor haar gunstiger leek, op haar verzoek, in de kleine kring van mede koorleden, werd gehuldigd.

Theo Spuesens sprak haar in het kort toe en speldde haar de eremedaille op en ondersteunde de welverdiende medaille-uitreiking met een boeket bloemen.
Gerda is een zeer gewaardeerd en een zeer trouw koorlid.
Het Cuyperskerkkoor wenst haar nog heel lang in z’n midden te hebben.

 

 

          Gerda rechts - Marian Heijens, penningm. links  

 

                                                                                                -o-o-o-o-

 

25-11-2018

Pierre Samijn 40 jaar koorzanger.

Zondag 25 november.
De Viering van Christus Koning; waaraan Pastor Ad van Loveren de viering van Sint Caecilia uitstekend wist te koppelen.
De viering werd, refererend aan de gedenkdag van St Caecilia, heel toepasselijk muzikaal-vocaal begeleid door zowel het St Caeciliakoor Philippine als het Cuyperskerkkoor, onder leiding van organist-dirigent Willy van Limmen. Een samenzang die klonk als een klok.
Het Cuyperskerkkoor vierde de dag ervoor het Sint Caeciliafeest in alle gezelligheid van de bowling De Bourgondiër te Hulst.
De dag daarop een serieuzere gebeurtenis: de Sint Caeciliaviering in de kerk met daarin opgenomen, het 40 jarig zangjubileum van Pierre Samijn.

Het was nog even spannend, want Pierre was de dag ervoor – de dag van het Sint Caeciliafeest dus – plotseling in het ziekenhuis opgenomen.
Maar, hij was weer hersteld en wilde de jubileumviering niet missen. Begeleid door zijn dochters gaf hij dus acte de présence.
Nog voor de wegzending vond de huldiging plaats.
De voorzitter, Theo Spuesens, ging in zijn toespraak in op de vele jaren van trouw koorlidmaatschap. In elk geval: meer dan 25 jaar van het Cuyperskerkkoor. Maar, ook daarvoor zong Pierre al in het Parochieel Gemengd koor van Sas van Gent en daarvoor in het Herenkoor.

Tal van functies en activiteiten werden gememoreerd.                                Zo is Pierre al enkele jaren bestuurslid van het Cuyperskerkkoor. Al sinds zijn jeugd misdienaar; nu acoliet in verscheidene diensten te Philippine en Zuiddorpe, bij vreugdevolle en droeve gebeurtenissen.

Ook buiten de kerk heeft hij zijn sporen verdiend. Als lid van de harmonie te Sas van Gent en als lid van de Lotusgroep.
Voor zijn veertig jarig jubileum als koorzanger is Pierre vervolgens gehuldigd met de gouden medaille van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) en werd hem de daarbij behorende oorkonde uitgereikt, alsmede de Gregoriuskaars.
De huldiging en de dienst werd afgesloten met het slotlied: Dankt, dankt, nu allen God!
Na de wegzending en zegen werd de kerkgemeenschap ruim de gelegenheid gegeven om onder het genot van een kopje koffie, Pierre te feliciteren.

 

-o-o-o-o-

14-09-2018

Bestuurslid Riet Weemaes afgetreden.

Helaas heeft Riet Weemaes zich als lid en bestuurslid van het Cuyperskerkkoor afgemeld.
Riet was voor ons koor een leidende sopraan.
De dames zullen het met een beetje minder volume moeten doen.

Ook als bestuurslid was zij het die vooral de sociale contacten, zoals de felicitatie- en condoleancedienst, behartigde.
Zij was tevens een belangrijke ondersteuning voor het secretariaat. De secretaris zal, nu hij moet notuleren, nog een tandje bij moeten zetten.
We zagen het overigens wel aankomen, - al vanaf het moment dat zij naar Hulst verhuisde -. dat ze niet lang meer bij het koor ging blijven.
Toch nog even geprobeerd met heen en weer, van Hulst naar Sas en Philippine, te rijden naar repetities en uitvoeringen, moest ze toch uiteindelijk afhaken; ook al omdat ze in Hulst ook alweer sociale taken op zich heeft genomen.

Wij bedanken Riet voor het vele werk voor ons gedaan.
Hopelijk komen we elkaar nog vaak tegen en is ze uitgenodigd om indien de gelegenheid zich voordoet nog eens met ons mee te zingen.

 

-o-o-o-o-

 

31-08-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zie ook fotoalbum 7

Pannenkoekenfietstocht

Eénendertig augustus, 14.00 uur, in opgewekte stemming verzamelen bij MFC De Statie voor een sportieve activiteit: de jaarlijkse fietstocht. Deze tocht kwam in de plaats van de uitgestelde activiteit van 30 mei, toen een bezoek zou worden gebracht aan Van de Bilt Vlas & Zaden B.V. te Sluiskil. Deze fietstocht ging toen niet door, omdat dit bedrijf toch niet de mogelijkheid zag om belangstellenden die dag te ontvangen.

Ook bij deze gelegenheid konden de fietsers niet bij van de Bilt terecht. Jammer, want het bedrijf zou toch een kennisverrijking zijn op het gebied van vlas- en zaden verwerking.

Een beetje teleurgesteld, maar daarom niet getreurd werd toch met goede moed een eind door de Vlaamse polders getrapt, genietend van de haast ongerepte Belgische natuur, weilanden en landbouwgronden. Langs schone bosrijke wegeltjes, zoals de Doornendijk bij Assenede.

Na op het gemakje en al keuvelend een eindje te hebben gefietst, werd het pannenkoekenhuisje van Leona bereikt. Hier werden de deelnemers gastvrij door haar ontvangen.

Al eerder had Leona aangegeven eens pannenkoeken voor het koor te willen bakken. Het werd dan ook een prachtig alternatief voor de excursie naar van de Bilt Vlas- en Zaden B.V.

De deelnemers lieten zich de pannenkoeken dan ook goed smaken.

En niet te vergeten: de heerlijke zomersnert

Gezelligheid was troef.

Na zich tegoed te hebben gedaan aan deze smaakvolle bijeenkomst, werd nog strooplikkebaardend de terugtocht naar Sas aanvaard; via de met hoge populieren omzoomde dijken.

Het is toch maar weer gelukt om er, mede dankzij Leona's inzet, een bijzondere aangename dag van te maken. Met veel genoegen zal dan ook op deze pannenkoekenfietstocht terug worden gezien.

 

 

auteur en foto's: Johan Verplanken

Zie fotoalbum 7

-o-o-o-o-

 

21-12-2017

Sint Caeciliadag en -viering 2017

Op 25 november was het Sint Caeciliadag; een jaarlijks terugkerend koorfeest.

Was het vorig jaar een jubileumfeest wegens het 25 jarig bestaan van het koor, met veel publiciteit en een lekker buffet; dit jaar was het ietsje soberder.

Wegens de bouwtechnische problemen met MFC De Statie, moest naar De Speye worden uitgeweken.

Jammer natuurlijk dat niet in de vertrouwde omgeving het St Caeciliafeest gevierd kon worden, maar ook in De Speye werd het koor allerhartelijkst ontvangen

 

 

Om 14.00 was het aldaar verzamelen en na een bakje koffie met koek ging men, te voet of met de auto, richting het Industrieel Museum, waar het gezelschap om 15.00 uur werd verwacht.

 Quilt over de Sasse industrie, gemaakt door de Quiltclub Sas van Gent 

Altijd is er wel een bepaald thema dat de koorleden bezighoudt. Dit kan zijn een toeristische wandeling of anderszins. Deze keer werd het dus een bezoek aan het Industrieel Museum.
Hoewel al enkelen dit hadden bezocht, was er toch deze keer wel weer iets anders dat vooral de interesse had. De rondleiding met een gids verliep bijzonder leerzaam en gezellig. Er werd zoveel over de Zeeuwse industrie verteld, dat de rondleiding niet geheel kon worden afgemaakt, want de broodmaaltijd wachtte in De Speye.

Om 17.00 uur ging men aanzitten en werd tot ongeveer 19.30 uur gezellig getafeld.
Aansluitend gaf Theo een beeldpresentatie over de werken aan de nieuwe sluizen van Terneuzen.
Prachtig om te zien wat een gigantisch karwei dit is geweest.
Na nog wat gezellig bij elkaar zijn werd om ongeveer 21.00 uur de Sint Caeciliadag met een zeer tevreden gevoel afgesloten.

        

meer foto's onder Tab "Fotoalbums" - album 6

 

St. Caeciliaviering zondag 26 november 2017

De volgende dag stond het koor alweer klaar voor de zondagviering in de kerk, door het Cuyperskerkkoor de Sint Caeciliaviering genoemd.
Het was overigens de viering van Christus Koning, maar Pastor Ralf Grossert – nieuw voor ons – wist deze viering prachtig te combineren met de Sint Caeciliaviering.
Sint Caecilia is patroonheilige van de muziek en zo wist hij het Sint Caeciliafeest, op bijzondere wijze, zeer aanschouwelijk met de viering van Christus Koning te combineren.

Aansluitend aan de dienst werden enkele koorleden in het zonnetje, of liever, in de bloemetjes gezet, vanwege hun koorjubileum.
Addy Doolaege werd door voorzitter Theo Spuesens met een gouden insigne, oorkonde en kaars gehuldigd voor haar 50-jarig koorlidmaatschap. Evenzo onderging Marian Heijens dit.
Magda van Dorst werd het zilver opgespeld voor haar 25-jarig koorjubileum.
De nestor onder de jubilarissen – 55 jaar koorzanger – Karel van Dorst werd eveneens met een gouden aanvullend insigne gefêteerd.
Pastor Grossert overhandigde aan ieder van hen de bijbehorende oorkonde van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV).
Heel bijzonder was wel dat de jubilerende koorleden, kinderen en kleinkinderen in de kerk ontwaarden, hetgeen toch een heerlijk, blij emotioneel gevoel teweeg bracht.
Na afloop was er in de kerk gelegenheid tot feliciteren onder het genot van een kopje koffie met cake.

Met de Sint Caeciliadag en -viering werden toch twee prachtige Sint Caeciliamomenten bereikt, waarmee saamhorigheid, gezelligheid, zangkunst en inzet werd benadrukt.

De jubilarissen, v.l.n.r.: Marian Heijens (50jr koorlid) - Magda van Dorst (25jr) - Addy Doolaege (50jr) - Karel van Dorst (55jr)

 

voor meer foto's: zie rubriek "Jubilea* 

foto's: Joseph Heijens

 

 

 -o-o-o-o-

 

21-12-2017

“Marialof” te Philippine

14 oktober 2017


Het “Marialof” was vorig jaar een succes.
Reden waarom op zaterdag 14 oktober door het Cuyperskerkkoor weer een “Marialof” werd gezongen in de Parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Philippine.

de Oktober is de Rozenkransmaand en dus een mooie gelegenheid om sámen, koor en bezoeker, lof aan Maria te bidden en te zingen.
Aan de uitnodiging werd door 60 mensen gehoor gegeven.

In het “Marialof” werden behalve het bidden van de Rozenkrans en het houden van lezingen, ook diverse Marialiederen gezongen. Klassieke en echte meezingers.
Na afloop werden de deelnemers getrakteerd op een kopje koffie met cake.

Natuurlijk hoopt het koor dat de bezoekers de devotie van het Marialof weer eens hebben kunnen ervaren.

 

 

20-12-2017

ALTERNATIEVE FIETSTOCHT 2017


De koorleden werden uitgenodigd voor een fietstocht naar Oostakker, op 17 mei.
Karel en Jo hadden een prachtige route uitgezet; langs mooie, maar soms ook verkeersgevaarlijke
B-wegen met toch aardig wat “kapelletjes”.
Die kapelletjes werden natuurlijk geïnspecteerd. Uiteindelijk werd, na even van het rechte pad te zijn afgeraakt, het doel Lourdes Bedevaart, bereikt.
Daar een terras opgezocht maar dit, vanwege de exorbitant hoge consumptieprijzen, snel weer verlaten. Het werd ook weer tijd om naar huis terug te keren.

Terug in Sas, op de kilometerteller gekeken; bleek de afstand – 52 kilometer - toch verder te zijn dan verwacht. Een afstand, die wellicht voor veel koorleden te ver zou. Met de elektrische fiets zou het nog wel gaan, maar niet iedereen heeft de beschikking over zo’n vervoermiddel.
Daarom werd besloten om toch maar van de tocht naar Oostakker af te zien en een alternatieve fietstocht naar het Provinciaal Domein “Puyenbroek” te houden.
Aldus gedaan. Jammer natuurlijk want een tocht in devotie zou voor ons toch wel passend zijn geweest. We zouden a-capella in de Lourdeskerk een Marialied gezongen hebben.
Maar de tocht naar en door het domein was ook weer geen verkeerde keus.
We vertrokken om 11.00 uur vanaf “De Statie”. We reden in een kalm tempo, over rustige wegen, langs de” Lange Lede”, over het trampad, naar onze bestemming.
Daar aangekomen was het eventjes wachten op de mensen die niet konden of niet meer kunnen fietsen. Zij werden per auto naar “Puyenbroek” gebracht.

Na de lunch ging men per fiets over het Domein om na deze sportieve prestatie weer huiswaarts te keren. Resultaat van de gehele tocht: een gereden afstand van circa 50 kilometer. Ongemerkt werd dan toch de afstand Sas-Oostakker gereden. Maar, het was met het zonnige weer wel even puffen.
Met een sportief voldaan gevoel ging de groep uiteen.
Alleen Pierre kon nog niet direct naar huis vertrekken, omdat iemand tegen zijn auto was aangereden en het linker portier een forse deuk had opgelopen. Er lag geen briefje bij, maar er was wel een getuige.

Bleek het een goede bekende van Pierre te zijn, met wie alles uiteindelijk in goede harmonie werd geregeld.
Afgezien van dit laatste ongelukkige feitje kan worden teruggezien op een leuke, geslaagde, alternatieve fietstocht.

 Beeldverslag fietstocht onder Tab "Fotoalbums"- album 5

 

15 april 2017

In memoriam Carolus Roelandt

Op 11 februari 2017 hebben wij in het rouwkoor te Philippine meegezongen in de uitvaartdienst voor Carolus Roelandt.

Carolus is op 6 februari 2017 te Sas van Gent overleden.

Tot aan zijn dood was Carolus zeer actief bezig voor de parochie en aldus ook voor ons Cuyperskerkkoor.

Na een lange slepende ziekteperiode ontviel hij ons toch nog plotseling. De tijding van zijn overlijden kwam voor ons toch nog vrij abrupt.

We wisten wel dat het niet goed met hem ging, maar ja Carolus was Carolus. Die liet dit niet merken. En ja, Carolus kwam er toch iedere keer weer bovenop.

En, hoe slecht het ook met zijn gezondheid ging; hij bleef – tot aan zijn dood – immens actief en je merkte dan ook bijna niet dat zijn leven eindigend was. Die stok waarop hij steunde? Ach, die had hij wellicht over een maandje niet meer nodig.

Als je hem naar zijn gezondheidstoestand vroeg, zei hij steevast en goedlachs dat het allemaal nog goed was naar omstandigheden. "We nemen het er van, zolang het nog kan"

Des te hard kwam het bericht van zijn overlijden bij ons aan.

We kenden Carolus als een rechtvaardig, rechtschapen, blijmoedig, eerlijk en consciëntieus persoon; niet te manipuleren, straight to the point.

We kenden hem als een voortreffelijke voorganger bij de woord- en communievieringen van de werkgroep liturgie; een reservepastor die de parochianen, met zijn duidelijke homilie, aan zijn lippen wist doen hangen.

Hij had dan ook wat te zeggen; wat door te vertellen.

Wij hebben hem als kerkkoor vaak en graag muzikaal-vocaal mogen begeleiden.

We zullen dit missen. We zullen hem missen. We zullen hem nog vaak in onze herinneringen bezingen.

Hij ruste in vrede bij de Heer.

+

-o-o-o-o-

 

20 november 2016

Buitengewone combinatie van Doopviering en Sint Caeciliaviering

 

In een mooie Sint Caeciliaviering, die pastor Niek van Waterschoot op voortreffelijke wijze wist te combineren met de doopviering van vier dopelingen, werd het Cuyperskerkkoor in de bloemetjes gezet.

 

Het 25 jarig Cuyperskerkkoor sloot met deze viering het jubileumjaar af.

De bloemenhulde viel ook koorlid Jo Verplanken ten deel, wegens zijn 25-jarig koorlidmaatschap.

Hij ontving uit handen  van pastor Niek van Waterschoot de zilveren NSGV-medaille; een door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging ingestelde onderscheiding met oorkonde.

Riet Weemaes reikte hem namens het koor een fleurig boeket bloemen aan.

 

Het Cuyperskerkkoor mocht een bloemenhulde ontvangen uit handen van de voorzitter van de Parochiekerncommissie Zuidwest, de heer Peter van Heerbeek.

Het parochiebestuur was vertegenwoordigd door voorzitter Carel van Waes.

 

Zoals vermeld werd een prachtige dienst neergezet door pastor Niek van Waterschoot, daarbij sterk ondersteund door het Cuyperskerkkoor, onder leiding van drs. Jochanan van Driel s.s.t.t., die in de homilie om zijn muzikale kwaliteiten werd geprezen.

De dienst werd op voortreffelijke wijze gecombineerd met de doop van de kinderen:

Dion Molein, Cas Barbé, Axelle Herman en Julian Zohlandt.

Aan het eind van dienst feliciteerde jubilaris Jo Verplanken, namens het koor, de familie van de dopelingen en heette de kinderen van harte welkom in de gemeenschap van de Kerk.

Het Cuyperskerkkoor zong tot slot, zeer toepasselijk, de spiritual: Bless the Lord my soul.

 

Na afloop werd nog lang, onder het genot van een kopje koffie met beschuit met muisjes, nagepraat.

Uiterst tevreden ging iedereen weer huiswaarts.

Het feestelijke jubileumjaar van het Cuyperskerkkoor nam hiermee een einde, maar zeker nog lang niet de animo om verder te gaan met de muzikale opluistering van de vieringen.

Auteur: J. Verplanken

Foto's: Jozef Heijens

-o-o-o-o-

 

12 november 2016

Sint Caeciliafeest Cuyperskerkkoor bijzonder geslaagd.

Zaterdag 12 november kwam het Cuyperskerkkoor feestelijk bijeen op het jaarlijkse Sint Caeciliafeest. Een feest van en voor de koorleden.

Deze keer een bijzonder feest in het kader van het 25-jarig jubileum van het thans bestaande koor.

Geen van de achttien leden liet verstek gaan. Ook echtgenoten/partners waren hierbij welkom, zodat in totaal negentwintig personen acte de présence gaven.

Het werd een lange, maar gezellige en leerzame dag met een stadswandeling, buffet en bonte avond.

De inloop met koffie en koffiekoek begon om 15.00 uur en eindigde om 15.30 uur om vervolgens de benen te strekken bij de stadswandeling onder begeleiding van stadsgids Betty Piessens, die de negentien wandelaars met verve met haar verhalen en anekdotes wist te boeien. Hoewel allemaal Sassenaar kon zij toch dingen over de geschiedenis en de pracht van onze vestigstad vertellen, waar men nog geen weet van  had. Anderzijds wist ook zij aanvullende informatie te incasseren.

Degenen die in De Statie waren achtergebleven vanwege immobiliteit of anderszins, konden zich verpozen met enkele spellen. Er werd gesjoeld en gekaart. Ook konden de achterblijvers hun motoriek testen met de elektrische spiraal.

Rond kwart over vijf in De Statie teruggekeerd, werd even gepauzeerd en gezellig gekletst, in afwachting van het gereedzetten van het Buffet, zodat rond kwart voor zes men aan de koude en warme maaltijd kon beginnen. Een keurig buffet, door voorzitter Theo geleid, met achter de buffettafel Marian en Riet voor de bediening.

Voldaan van de heerlijke maaltijd, begon om 20.00 uur de Bonte Avond. Een avond waaraan verscheidene mensen hun acteer- en zangtalent etaleerden. Presentator was Jo, die het geheel aan met praatjes en grappen elkaar breidde.

Hij mocht onder andere de film over het huwelijksfeest van Arthur en Roosje aankondigen. Een film die het gezelschap deed kennismaken met een huwelijksfeest Afrikaanse stijl. Maar ook het liedje: “ik geef je een roosje m’n Roosje” was geheel op de DvD vastgelegd.

Pater Karel, pater Theo en onze bisschop Johannus gaven een Gregoriaanse versie van de geschiedenis van het Cuyperskerkkoor ten beste. Dit onder het wakend oog van soeur Magdalena, zodat een en ander ordentelijk en volgens de kloosterrites verliep.

Billy Graham (alias Jo), bijgestaan door vertaler Theo had een “message for everybody” .. een massage voor elk lichaam.

Margriet nam Patje Guust onder handen. Riet deelde quiztig de prijzen uit voor de winnaars van een kleine quiz.

Ook Marguerite liet zich niet onbetuigd met een gedichtje over ons zo volprezen koor. Liedjes en mopjes vulden elk gaatje in het programma op.

Gezelligheid kende geen grenzen. De sluitingstijd van het Caeciliafeest, 22.00 uur, werd dan ook ruim  overschreden.

Rond kwart voor elf keerden de eerste feestgangers huiswaarts, terwijl anderen nog eventjes nagenoten.

 

Ja! ........ Het Sint Caeciliafeest was bijzonder goed geslaagd!

 

auteur: J. Verplanken

foto's :  Jozef Heijens

meer foto's: zie Fotoalbums, album 4

 

-o-o-o-o-

 

 

 

1 oktober 2016

Het Marialof te Philippine, zaterdag 1 oktober, in de regio zeer goed ontvangen; met lovende kritiek.

Achtenzestig aanwezigen konden zich met elkaar in de devotie van de Mariaviering vinden. En zij kwamen van overal. Uit de parochiekern Zuid-West, maar ook van Koewacht, Oudenbosch en elders uit Zeeuws-Vlaanderen. 

Oktober is de Rozenkransmaand en dus was het dan ook een mooie gelegenheid voor het Cuyperskerkkoor om in het kader van het jubileumjaar (25 jaar Cuyperskerkkoor) lof aan Maria te zingen.

Het lof kende een evenwicht tussen gebed, koorzang en samenzang.

Zuster Wivina bad in, je zou haast zeggen, devote kloosterstijl het Rozenkransgebed, dat met koorzang, samenzang en lezingen werd afgewisseld.

Met het aantal bezoekers, de inzet van de voorgangers en de balans in gebed en zang, heeft het Maialof zeker aan de verwachting voldaan. 

Wellicht een activiteit om vast te houden en in traditie te doen terugkeren.

auteur: J. Verplanken

foto's: Theo Hemelsoet

 

  -o-o-o-o-

 3 september 2016

In memoriam Pastor Joop Eggermont

Joop was een aimabele innemende pastor, bij wiens vieringen het Cuyperskerkkoor graag wilde zingen en omgekeerd vond Joop dit koor zeer geschikt om hem bij zijn diensten te ondersteunen.

Vooral de kerkdiensten in het ZorgSaam ziekenhuis De Honte werden, met en door hem, ingetogen beleefd. Joop wist ons en heel veel andere mensen altijd met zijn homilie te raken. Als Joop een viering deed, hing je aan zijn lippen. Hij kon het gewoon goed.

Wij, het Cuyperskerkkoor, waren zeer geschokt, verdrietig tot in tranen bewogen, toen wij op zaterdag 30 april in de viering in De Honte, te horen kregen dat Joop ernstig ziek was. Joop wist toen al dat hij weinig kans zou hebben die ziekte te overleven.

Toch zei hij, weliswaar het leven te nemen dat hem werd geboden, maar zeker niet bij de pakken neer te zitten. Hij zou de strijd aangaan, wetende dat hij uiteindelijk zich aan de roep van de Heer zou moeten overgeven.

Wij hebben hem en zijn partner, op zijn laatste Woord- en Communieviering, heel veel sterkte gewenst. Dit was een zeer emotioneel afscheid van Joop als voorganger bij de vieringen in het ziekenhuis.

Dat hij zich zeer met ons koor verbonden voelde bleek wel uit zijn wens dat het Cuyperskerkkoor bij zijn uitvaart zou zingen. Op zaterdag 10 september hebben wij aan zijn verzoek voldaan, bij de uitvaart in de Willibrordus Basiliek te Hulst.

Wij zullen Pastor Joop Eggermont heel erg missen, maar ook nog heel vaak aan hem denken; één van die namen die we nooit zullen vergeten.

Een lied waaruit Joop heel veel kracht putte was:

“Ga met God en Hij zal met je zijn”,

 

gezongen bij de oecumenische Pinksterviering op 15 mei te Sluiskil. Joop was er toen bij, wetende dat wij elkaar weer zullen ontmoeten. Het lied is ook op zijn uitdrukkelijke wens op zijn uitvaart in de Hulster Basiliek gezongen.

 

Joop is met God gegaan en God is met hem.

 

+

-o-o-o-o-

 

 auteur: J. Verplanken

 -o-o-o-o-

 

 

26 augustus 2016

EEN BIJZONDER KOOR KRIJGT EEN BIJZONDER FRIETZAKJE!

Via een door de secretaris van het Sasse Cuyperskerkkoor, Dhr. Johan (Jo) Verplanken aan ons toegezonden email werd ons medegedeeld dat de geplande fietstocht van 22 juni moest worden uitgesteld omdat ons oud koorlid Agnes Kersbulck…ons was ontvallen.  Tevens werd er door de familie een beroep op ons gedaan om te zingen op haar uitvaart.  Dit verzoek werd unaniem ingewilligd en de 22 juni geplande fietstocht werd verdaagd naar 24 augustus. De fietsen uit het vet gehaald en in orde bevonden, koele drank met  muesli-repen in onze tas en tenslotte …       35° Celsius wat is dat voor ons?

Aan de “TOUR DES CHANTEURS” 2016 kon worden begonnen.

Het hele koor met de nodige aanhang, totaal 25 sterke mannen en idem vrouwen, vertrok zoals gepland op tijd en wel 24 augustus 2016 om 10.30 uur vanaf de statie te Sas van Gent. Karel en Theo leidden het gezelschap over het parcours.

Betsy Claeijs met Marcel,  Marie-Jeanne De Rijcke met Eddy als tourmanager, Henk en Ria d’Haene, Lizy Slock, Michel Claeijs, Karel en Magda van Dorst, Marian Heijens met Jozef als onze fotograaf,  Gerda Schauwvliege met Pierre, Emmy Koorevaar, Jo en Hetty Verplanken, Arthur en Rose Wauters Mukarwego, Theo en Greet Spuesens Bruggeman, Dees, Ludy en Betty Piessens en tenslotte Pierre Samijn die als Professioneel EHBO-er in de bezemwagen reed om samen met Magda indien nodige de eerste hulp te verlenen.  Karel had een prachtige tocht uitgezet en samen met Jo en Theo de organisatie op zich genomen. Niets dan lof,  het was uitstekend georganiseerd.

Theo en Greet zijn vrijwilliger bij Staatsbosbeheer welke een heuse Braakmanboerderij beheert. Midden in de prachtige natuur (opgelet: dus niet op de camping)  ligt deze Braakman boerderij die elke zondag gratis voor het publiek geopend is.zie: www.staatsbosbeheer.nl /activiteiten.  In de Braakman boerderij zijn veel interessante bezienswaardigheden te zien zoals geprepareerde dieren, die leven in de Braakman polders zoals de buizerd, kiekendief en diverse haviken.

In deze bijzondere omgeving kregen wij door Marian, van het koor, een keurig verzorgde broodmaaltijd aangeboden. Greet schonk de verse koffie en thee. Theo legde uit hoe je een kiekendief in de lucht kunt onderscheiden van een andere roofvogel… (door te letten op de V vorm van zijn vleugels).

1. Route totaal 40 km. via Westkade, Nijverheidsstraat(van Opdorp), Sint  Albertdijk (over spoor, rechts) door de polder naar de kiosk in Philippine en vanaf Philippine door de Braakman polders,

2. Rond  12.00 uur zijn we bij De Braakmanboerderij voor de lunch. Theo vertelt een en ander over de Braakman polders.

3. Rond 13.00 uur vertrek vanuit De Braakmanboerderij.

4. Rond 14.00 tot 14.45 uur rustpunt in Hoek.

5. Rond 16.00 uur eindpunt met warme verrassing.

6. In Hoek kregen wij in Café Molenhoek  uit dankbaarheid voor het zingen op de begrafenis van Agnes Kersbulck, door de familie van Agnes, een drankje aangeboden en hebben we samen op Agnes een toost uitgebracht, Agnes was virtueel vanuit Gods Paradijs bij ons en bij wijze van spreken fluisterde ze ons liefdevol toe: “Ik heb toch maar mooi gezorgd voor prachtig weer!”

Emmy kreeg tenslotte van Pierre nog wel een echte pleister op haar elleboog en deze keer niet omdat ze al ruim 40 jaar lid is van het koor, maar omdat ze moest uitwijken voor een snelwandelaar, waarna we, samen uit, samen thuis, teruggekomen in Sas van Gent, naar de `Hapsalon` van Restaria “Petra” gingen om op kosten van het koor te genieten van een bijzonder lekkere puntzak frites met mayo, met ter afsluiting een laatste drankje naar keuze. Dankbaar voor deze prachtige dag werden allen gestimuleerd om lid te worden, of te blijven, van het (Google maar eens>) Cuyperskerkkoor , een heel bijzonder koor, dat deze keer een heel bijzonder friteszakje kreeg.

 

Auteur: Arthur Wauters.

foto's: Jozef Heijens

meer foto's: zie Fotoalbums, album 3

 

 -o-o-o-o-

 

22 juni 2016

Muzikale bijdrage Cuyperskerkkoor op uitvaart oud-koorlid Agnes Kersbulck

Op 22 juni zong het Cuyperskerkkoor op de uitvaart van oud-koorlid Agnes Kersbulck-d’Hooghe, in Familiehuis De Geslootene Boom.

Agnes was lange tijd koorlid van het dameskoor en later het Parochieel Gemengd Koor c.q. Cuyperskerkkoor; en een zeer trouw koorlid.

Zeer tegen haar zin moest zij, een aantal jaren geleden, om fysieke gezondheidsredenen stoppen met zingen. Het ging op een gegeven moment niet meer. Zelfs het vasthouden van haar liederenboek was voor haar té inspannend en vermoeiend.

Maar, als het maar even kon, toonde zij haar bijzondere belangstelling voor de verrichtingen van het koor. Dit kon zij vooral doen op de uitvoeringen van het Cuyperskerkkoor in Zorgcentrum De Redoute waar zij ook al om dezelfde redenen, noodgedwongen, samen met haar man George, ter verzorging en verpleging moest gaan wonen.

Zij was dan lichamelijk niet in orde, geestelijk was zij zeer bij de tijd. Haar altijd nog bijzondere belangstelling voor het Cuyperskerkkoor liet zij blijken als het Cuyperskerkkoor op de Kerstvieringen of anderszins in De Redoute zong. Zij was dan altijd van de partij en probeerde dan zoveel als kon de haar bekende liederen mee te zingen.

Het was ook haar wens dat het Cuyperskerkkoor op haar uitvaart zou zingen. Een wens die door haar familie is gerespecteerd.

Toen de familie het koor benaderde met het verzoek om enkele liederen op de uitvaart te zingen, moest hierover niet worden nagedacht. Natuurlijk wilde het koor aan deze wens voldoen, ondanks dat het koor allang van tevoren, juist op 22 juni, een jubileumactiviteit had gepland. Er zou namelijk een feestelijke fietstocht worden gehouden, maar dit moest nu maar even wachten om alle eer aan een koorvriendin te bewijzen. De fietstocht werd verzet naar 24 augustus. Dus was Cuyperskerkkoor, in uniforme zwarte kleding op de uitvaart aanwezig.

Gelukkig werd Pastor Miel Erpelinck bereid gevonden om het koor (zonder voorafgaande repetitie) instrumentaal, op elektrische piano, te begeleiden. Het ging buitengewoon goed.

Tussen de toespraken van de familie en andere op CD ten gehore gebrachte liedjes, zong het Cuyperskerkkoor drie liederen die Agnes graag zou hebben gehoord en die zij vaak zelf ooit had gezongen.

Het koor zong achtereenvolgens: het Lied van Opstanding (De Steppe zal bloeien), Nader mijn God tot U en een Avé Maria.

Tot slot sprak koorvoorzitter Theo Spuesens een kort woordje tot de familie en aanwezigen en memoreerde de koortrouw van Agnes en haar liefde voor de koorzang bij de dames en het Cuyperskerkkoor en hoe jammer dat het was dat zij noodgedwongen het koor moest verlaten, maar dat zij nu, zoals hij aan het slot van zijn toespraak zei, deel uitmaakt het Engelenkoor.

De dankbaarheid van de familie voor de aanwezigheid van het koor was enorm en lieten dit ook blijken.

“De uitvaart met de deelname van het koor, was precies zoals zij het gewild heeft”

 

Auteur: J. Verplanken

 

 

-o-o-o-o-

 

 

 

20-05-2016

 

ZEER GESLAAGDE OECUMENISCHE PINKSTERVIERING

Op 15 mei 2016, zong in de PKN-kerk De Ark te Sluiskil, het Oecumenisch Pinksterkoor, waarvan verschillende koren uit de zuidwesthoek van de Elisabethparochie en de Protestantse gemeente te Philippine-Sas van Gent-Sluiskil deel uit maakten. Ook het Cuyperskerkkoor deed hier in zijn volle omvang aan mee.

Samen met de leden van de verschillende geloofsgemeenschappen werd het feest van Pinksteren gevierd.

Dominee van Andel en pastor Dieleman gingen in deze viering voor. Zij gaven duidelijk blijk van blijdschap om deze viering, die zo aantoonbaar het Pinksterfeest gestalte gaf door het grote aantal aanwezigen uit de geloofsgemeenschappen.

Pastor Dieleman wist de aanwezige kinderen te boeien door hen te confronteren met Bijbels die in verschillende talen geschreven zijn, maar allemaal toch hetzelfde vertellen. Ze citeerde enkele zinnen uit de Friese Bijbel, de Zeeuwse, de Süd Africaanse.

Dominee van Andel wist de verbazing uit te drukken -in beeld te brengen- van het feit dat destijds iedereen de apostelen verstond. De teksten uit de liturgie - uit de Bijbel - werden door de aanwezige parochianen en gemeenteleden door elkaar uitgesproken. "Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden". Zo moet ook het geweest zijn: iedereen in z'n eigen taal, maar iedereen verstond wat er werd gezegd.

Er is heerlijk samen gezongen in een Groot Oecumenisch Pinksterkoor, o.l.v. dirigent: de heer P. Hamelink en met begeleiding van organist: de heer T. van Dixhoorn.

De dienst werd geopend met: "Zing een nieuw lied voor God de Here"  en vervolgens de liederen: "Wees hier aanwezig, Woord ons gegeven" - "Gezegend die de wereld schept"op de melodie van "Veni Creator" - "Dit is het verbond" - "Veni Sancte Spiritus" Taizé - "Onze Vader, maak alles nieuw" - en als slotlied:

U kunt dit lied beluisteren door op de bovenstaande link te klikken.

Daarna volgde de wegzending.

Dit werd ervaren als een warme wind die over de mensen blies

en die hen met het vuur van de Geest de wereld in zond.

De Geest van vrede, verdraagzaamheid, begrip, ..... elkaar verstaan.

 

Auteur: J. Verplanken

 

 -o-o-o-o-

 

04-05-2016

Plechtige en ingetogen Dodenherdenking te Sas van Gent.

 

Plechtig en ingetogen werden op sfeervolle wijze, in het Multifunctioneel Centrum "De Statie", de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Het Cuyperskerkkoor zette in met de liederen: "Nader mijn God tot U" en "Hoor, God, ons roepen".

Na de verwelkoming van de aanwezigen door Carmen Sijnesael, werd door de Harmonie De Vereenigde Vrienden koraalmuziek ten gehore gebracht. De herdenkingsplechtigheid werd afgewisseld met zang, koraalmuziek en gedicht.

Na de voorlezing uit het Gedenkboek van de Nederlandse, Belgische, Franse, Canadese en Amerikaanse oorlogsslachtoffers, sprak Wethouder Frank van Hulle de aanwezigen toe en legde hierbij een duidelijke link van de Tweede Wereldoorlog naar de huidige oorlogsomstandigheden in de wereld. Ook zij die op missie in het buitenland gesneuveld zijn moeten in de nationale dodenherdenking worden betrokken. Hij sprak de wens uit dat onze kinderen nooit in oorlogsomstandigheden terecht zullen komen; dat zij de vrede die zij nu kennen zullen mogen koesteren.

De herdenkingsdienst werd afgesloten bij het Monument bij het Keizer Karelplein, met het spelen van de Last Post en het Wilhelmus, waarna kranslegging door het gemeentebestuur en oud-strijders volgde. Hierbij sloten de aanwezigen zich aan met een groet en het neerleggen van een rode roos.

Bij het Monument werd wacht gehouden door Scouting "Lodewijkgroep" Sas van Gent.

Na afloop van alle plechtigheden waren de aanwezigen uitgenodigd voor een het drinken van een kop koffie in Familiehuis "De Geslootene Boom".

De organisatie van de Dodenherdenking was in handen van de "Harmonie De Vereenigde Vrienden"

  

Auteur: J. Verplanken

 

-o-o-o-o-

 

 

02-05-2016

 

Jubileumvieringen 30 april en 1 mei.

30 april

Traditiegetrouw vertrok men op 30 april vanaf de Cuyperskerk naar het ZorgSaamziekenhuis

De Honte in Terneuzen voor de viering van de Zesde zondag van Pasen.

Een bijzondere dienst, in verband met de viering van het 25 jarig bestaansjubileum van het Cuyperskerkkoor. Het koor werd op 18 april 1991 opgericht, voortkomende uit de samenvoeging van het Herenkoor en het Dameskoor van de parochie H. Maria Hemelvaart te Sas van Gent.

Het werd een mooie, best emotionele dienst, waarin Pastor Joop Eggermont voorging.

Een goede bekende van het koor, Pastor Eggermont. Ook een echte Sassenaar, die het Cuyperskerkkoor heeft weten groeien tot het niveau van vandaag.

Het koor werd bijzonder welkom geheten. De aanwezigheid werd heel erg op prijs gesteld.

Er was ook heel wat te vieren: het koorjubileum, maar uiteraard ook de Paasgedachte, die op de Zesde zondag van Pasen zo dicht tegen Pinksteren aanleunt.

In zijn homilie wist Pastor Egermont het jubileum heel mooi samen te brengen tot Pasen en Pinksteren. Deze bijzondere gebeurtenissen werden tot één samengevoegd.

Pasen en Pinksteren op één dag, in één viering. Dát is pas opstanding, bevrijding, vreugde en verlichting.

Er werd heel goed gezongen. De sterren van de hemel en werd de dienst beheerst door liefde en ontferming.

Dit kwam eens te meer tot uiting in het gezang: Ubi Caritas et Amor: … Deus ibi est!

Oftewel: Waar Vriendschap heerst en Liefde:….. daar is God!

Díe vriendschap en die liefde bleek ruimschoots aanwezig.

 

1 mei

Op 1 mei ging de Werkgroep Liturgie voor in de dienst. Carolus Roelandt leidde de viering, terwijl Rosalie Kegels de lezing voor haar rekening nam.

Ook hier werd het koor bijzonder verwelkomd in verband met het 25-jarig bestaansjubileum. Ook deze dienst stond ruimschoots in het teken van dit jubileum.

Daarbij het feit dat drie parochianen van de Parochiekern Zuidwest – Dick van der Endt, Marjan Moelker en Johan Verplanken - op 26 april Koninklijk zijn onderscheiden, de viering van Koningsdag, de 4 mei herdenking en de Bevrijdingsdag 5 mei; deze feestelijkheden bij elkaar, deed het koor besluiten om de dienst te beginnen met 2 strofen van het Wilhelmus.

Het werd een feestelijke dienst waarin de Werkgroep Liturgie (WGL) zich waarderend uitliet over het feit dat het koor zijn jubileum in deze woord- en communiedienst heeft willen vieren.

Het koor dankte de WGL op zijn beurt, dat men überhaupt in deze dienst aan het jubileum aandacht heeft mogen schenken.

Het samenzijn werd in gezelligheid afgesloten met een kopje koffie met cake.

 

Auteur: J. Verplanken

 

-o-o-o-o-

20-04-2016

Kerk gered? of:  .....

Het artikel in BNDeStem van woensdag 20 april 2016 wijst erop dat uiteindelijk tóch een serieuze deal in zicht is.

 

 

-o-o-o-o-

 

 

30-03-2016

Vermelding op website van Samenwerkingsorganisatie "Verenigd Korenrijk"

De Samenwerkingsorganisatie "Verenigd Korenrijk" heeft op haar website, onder de rubriek Actueel, melding gemaakt van het jubileumactiviteitenplan en van de website van het Cuyperskerkkoor.

U vindt de website van het Verenigd Korenrijk onder de rubriek (Tab) "Links".

 

-o-o-o-o-

 

 

25-03-2016

CUYPERSKERKKOOR BEZOCHT MUSEUM “HET WARENHUIS” TE AXEL

 

De tweede jubileumactiviteit die het Cuyperskerkkoor, op woensdag 23 maart, organiseerde was een bezoek aan het streekmuseum “Het Warenhuis” te Axel.

Twintig deelnemers – koorleden met partners/introducees – verzamelden zich om 13.30 uur in MFC De Statie.

Na enkele huishoudelijke mededelingen en regeling van het vervoer, vertrok men naar Axel.

Daar werd het gezelschap gastvrij ontvangen door de vrijwilligers van “Het Warenhuis”.

Gesterkt door een bak koffie met Zeeuwse bolus werd een rondgang door het museum gemaakt.

Hoewel er geen afspraken waren gemaakt over begeleiding door een gids, werd de groep toch heel netjes wegwijs gemaakt en toch wat uitleg gegeven over de prachtige plafond- en muurschilderingen en –ornamenten.

Daarna ging ieder zijns/haars weegs door het museum, hetgeen heel wat nostalgische momenten opleverde.

Natuurlijk kregen de beelden van Omer Gielliet de nodige aandacht. Ook daarom had het Cuyperskerkkoor het museumbezoek besproken. Het duurde immers nog maar tot 2 april dat de expositie van Omer zou plaatshebben en we wilden die toch gelijk ook meepikken.

Alléén de expositie was het al waard geweest om “Het Warenhuis” te bezoeken.

Na drie uren te hebben rondgelopen en nog niet alles te hebben gezien, toog het Cuyperskerkkoor weer huiswaarts; tevreden over een geslaagde middag.

 

Auteur: J. Verplanken

 

 

 

BNDeStem - woensdag 9 maart 2016

 

 

BNDeStem 16 november 2015

Regioblad Elisabethparochie nr.1 -  januari 2016

-o-o-o-o-

8-3-2016

Cuyperskerkkoor zong: "In een blauw geruite kiel"

Voor de aanvang van de lezing over Michiel De Ruyter, georganiseerd door de Heemkundige Kring Sas van Gent op 8 maart, zong het Cuyperskerkkoor het Michiel De Ruyterlied: "In een blauw geruite kiel".

Een initiatief van Heemkundige Kring en Cuyperskerkkoor.

  -o-o-o-o-

8-3-2016

Activering website

Op 8 maart is deze website van het Cuyperskerkkoor officieel door voorzitter Theo Spuesens, met een aanslag op het toetsenbord, gelanceerd. Daarmee werd een uitnodigend bericht naar 150 e-mailadressen verzonden.

Hij sprak de wens uit dat velen - kerkelijk en/of niet kerkelijk - deze website zullen bezoeken om van de activiteiten van het Cuyperskerkkoor op de hoogte te worden gesteld en dat dit mogelijk mag leiden tot meer interesse in de koorzang in het algemeen en in dat van het Cuyperskerkkoor in het bijzonder.

De activering van de website luidde ook een ledenwerfcampagne in. In het kader van de ledenwerving is onderstaande uitnodigende flyer ontworpen.

De flyer wordt aan relaties en belangstellenden uitgereikt en wordt neergelegd in de foyer van De Statie.

 De achterzijde van de flyer biedt mogelijkheid tot adverteren

 

Ambitieus jubileumactiviteitenplan opgesteld in de algemene ledenvergadering van 8 maart 2016

Afhankelijk de financiële omstandigheden zal worden bezien in hoeverre het plan volledig zal kunnen worden uitgevoerd.

De volgende activiteiten zijn in dit plan opgenomen.

1. Museumbezoek in de regio, voor leden en introducees

2. Jubileumviering (kerkdienst ZorgSaamziekenhuis De Honte) - zaterdag 30 april (i.v.m. oprichtingsdatum 18 april), aanvang 17.45 uur

3. Jubileumviering (kerkdienst Philippine) - zondag 1 mei (i.v.m. oprichtingsdatum 18 april), aanvang 10.30 uur

4. Fietstocht voor leden en introducees - woensdag 22 juni

5. Zingen van oud Hollandse (shanty) liedjes op de trappen van de Cuyperskerk - KERMIS zondag 4 september, van 15.00 - 17.00 uur WEGENS TE GERINGE BELANGSTELLING AFGELAST

6. Rozenkrans, Marialiederen en -liedjes in de kerk te Philippine - zaterdag 1 oktober, van 15.00 - 17.00 uur

7. Sint Caeciliafeest + Stadswandeling met gids door Sas van Gent + bonte avond, voor leden, introducees - zaterdag 12 november

8. Sint Caeciliakerkdienst met muzikanten en muziekliefhebbers - zondag 20 november, aanvang 10.30 uur RK Kerk Philippine

9. Diverse kerstactiviteiten, w.o. elders zingen.

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb