26 maart 2019

Gerda Schauwvliege-de Hulsters

ontvangt NSGV-onderscheiding.

 

Dinsdag 26 maart 2019

Gerda Schauwvliege-de Hulsters werd op 26 maart 2019, in de jaarvergadering van het Cuyperskerkkoor, alsnog onderscheiden met de zilveren NSGV-eremedaille voor haar 25-jarig koorlidmaatschap.

Deze onderscheiding wordt door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) beschikbaar gesteld aan personen die een lange staat van dienst hebben als koorzanger, ongeacht bij welke parochie men zingt en/of gezongen heeft.
In dit geval gold voor Gerda het 25-jarig jubileum als koorzangeres in het Cuyperskerkkoor.

Zij zou de onderscheiding al eerder, op 25 november 2018, samen met Pierre Samijn, ontvangen hebben ware het niet dat hiervan moest worden afgezien vanwege de zeer slechte gezondheid van haar dochter Silly, die inmiddels is overleden.
Vandaar dat zij nu, op een later tijdstip dat voor haar gunstiger leek, op haar verzoek, in de kleine kring van mede koorleden, werd gehuldigd.

Theo Spuesens sprak haar in het kort toe en speldde haar de eremedaille op en ondersteunde de welverdiende medaille-uitreiking met een boeket bloemen.
Gerda is een zeer gewaardeerd en een zeer trouw koorlid.
Het Cuyperskerkkoor wenst haar nog heel lang in z’n midden te hebben.

 

Gerda rechts - Marian Heijens penningm.

25 november 2018

Pierre Samijn 40 jaar koorzanger.

 

Zondag 25 november 2018

De Viering van Christus Koning; waaraan Pastor Ad van Loveren de viering van Sint Caecilia uitstekend wist te koppelen.
De viering werd, refererend aan de gedenkdag van St Caecilia, heel toepasselijk muzikaal-vocaal begeleid door zowel het St Caeciliakoor Philippine als het Cuyperskerkkoor, onder leiding van organist-dirigent Willy van Limmen. Een samenzang die klonk als een klok.
Het Cuyperskerkkoor vierde de dag ervoor het Sint Caeciliafeest in alle gezelligheid van de bowling De Bourgondiër te Hulst.
De dag daarop een serieuzere gebeurtenis: de Sint Caeciliaviering in de kerk met daarin opgenomen, het 40 jarig zangjubileum van Pierre Samijn.

Het was nog even spannend, want Pierre was de dag ervoor – de dag van het Sint Caeciliafeest dus – plotseling in het ziekenhuis opgenomen.
Maar, hij was weer hersteld en wilde de jubileumviering niet missen. Begeleid door zijn dochters gaf hij dus acte de présence.
Nog voor de wegzending vond de huldiging plaats.
De voorzitter, Theo Spuesens, ging in zijn toespraak in op de vele jaren van trouw koorlidmaatschap. In elk geval: meer dan 25 jaar van het Cuyperskerkkoor. Maar, ook daarvoor zong Pierre al in het Parochieel Gemengd koor van Sas van Gent en daarvoor in het Herenkoor.
Tal van functies en activiteiten werden gememoreerd. Zo is Pierre al enkele jaren bestuurslid van het Cuyperskerkkoor. Al sinds zijn jeugd misdienaar; nu acoliet in verscheidene diensten te Philippine en Zuiddorpe, bij vreugdevolle en droeve gebeurtenissen.

Ook buiten de kerk heeft hij zijn sporen verdiend. Als lid van de harmonie te Sas van Gent en als lid van de Lotusgroep.
Voor zijn veertig jarig jubileum als koorzanger is Pierre vervolgens gehuldigd met de gouden medaille van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) en werd hem de daarbij behorende oorkonde uitgereikt, alsmede de Gregoriuskaars.
De huldiging en de dienst werd afgesloten met het slotlied: Dankt, dankt, nu allen God!
Na de wegzending en zegen werd de kerkgemeenschap ruim de gelegenheid gegeven om onder het genot van een kopje koffie, Pierre te feliciteren.
Zowel de kerkgemeenschap,

-o-o-o-o-

Jubilarissen 26 november 2017  

Viering Christus Koning - Sint Caecilia

Van links naar rechts:

Marian Heijens (50jr koorzangeres) - Magda van Dorst (25jr) - Addy Doolaege (50jr)  

Karel van Dorst (55jr koorzanger)

Het woord aan voorzitter Theo Spuesens voor de uitreiking van de NSGV onderscheidingen

Uitreiking oorkonde en Gregoriuskaars door Pastor Ralf Grossert

-o-o-o-o-

 

Jubilaris 12 november 2016

De huldiging vond plaats tijdens de Doopviering - Sint Caeciliaviering

Johan (Jo) Verplanken(l) - 25 jaar koorzanger - onderscheiden met de zilveren medaille van de

Nederlandse Sint Gregorius Vereniging NSGV

een foto-impressie van de dienst

Bloemen en felicitaties mede namens de Parochiekern Zuid-West, door Peter van Heerbeek

Felicitaties en bloemen mede namens het Cuyperskerkkoor

en felicitaties van koorleden en familie van de dopelingen

Eerst nog even zingen en dan .................. een run op de beschuit met muisjes

-o-o-o-o-

 

Jubilarissen 15 november 2015

Uitreiking van de onderscheiding NSGV (Nederlandse Sint Gregorius Vereniging)

op de foto v.l.n.r.:

 

Riet Samijn-Franken, zilveren broche wegens 25 jaar koorlidmaatschap;

Emmy Koorevaar-van de Putte, gouden broche wegens 40 jaar koorlidmaastschap;

Rosa Winne-Thomas, gouden aanvullend insigne wegens 50 jaar koorlidmaatschap;

Theo Spuesens, zilveren eremedaille met wegens 25 jaar koorlidmaatschap.

 

De uitreiking vond plaats op 15 november 2015 door: Diaken Egbert Bornhijm, in de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Philippine, aansluitend aan de zogenoemde Sint Ceaciliaviering.

 

Toespraak en ceremonie St Ceaciliaviering Cuyperskerkkoor 15-11-2015

 

Over de jubilarissen    - door: secretaris Johan Verplanken

 

Riet Samijn-Franken, (Avé Maria)

Riet, ……

Al vijfentwintig jaar een heel trouw koorlid. Je verzuimt bijna nooit. Alleen die keer dat je op vakantie naar Curaçao ging (we nemen je dit verzuim nog kwalijk).

Geen Zeeuws meisje, al zie je er wel zo uit. Maar een geboren en getogen Brabantse deerne. Hier blijven hangen toen je Rudi tegenkwam bij tante Jo Ranschaert van Hotel Rotterdam.

Je begon in 1990 – zo zeggen de annalen - bij het dameskoor van de parochie Maria Hemelvaart.

Naast dat je in het vrouwenkoor zong, zong je ook nog in het Trouw- en Rouwkoor. (toen en laatstelijk)

Jij en jouw collega zangeressen hadden het toen nog heel druk. Je was dikwijls in de kerk te vinden; voor het zingen van huwelijksmis, uitvaart; soms meerdere op één dag.

En dan ook nog geregeld een jubileumviering vanwege huwelijksjubilea e.a.

Nu zing je in het Cuyperskerkkoor met krachtige Altstem.

We hopen dat je dit nog lang zult doen en vanuit Westdorpe – waar je nu woont – naar Sas en Philippine wilt pendelen. (zal niet gemakkelijk zijn)

 

Nog een jubilaris: Emmy Koorevaar-van de Putte,

Emmy,

Jij wordt geëerd omdat jij al 40 jaar trouw lid bent van het kerkkoor in Sas van Gent. Aanvankelijk in het dameskoor, waarvan je ook nog eens van februari 1980 tot februari 1990 penningmeester was.

Toen de dames ook nog eens met de heren gingen samen zingen ontstond een (niet officieel) gemengd koor. Dit liet je destijds even aan je voorbij gaan, maar je bleef wél trouw aan het dameskoor, totdat dit in 1991 geheel opging in wat nu het Cuyperskerkkoor heet.

VEERTIG JAAR!! …….. Veertig jaar zing je nu al in het kerkkoor.

Veertig jaar zingen voor de Heer! ….Dat is niet niks.

Maar natuurlijk zing je ook omdat je het gewoon graag doet.

Het is gezond en sociaal; je doet het samen met anderen.

Je zingt de lage vrouwenstem; de altpartij; de bas onder de vrouwenstemmen.

Op de repetitie sta jij dicht bij mij en fluister jij mij met je zacht omfloerste stemgeluid de mooiste muziek in mijn oren.

Nog veertig jaar erbij zou ik zo willen zeggen, maar dat zal ons helaas niet gegeven zijn.

 

De derde jubilaris is: Theo Spuesens,

Theo,

Met je 65 jaar het op een na jongste koorlid, Arthur (Wauters) is de jongste.

Ongetwijfeld min of meer gepusht door schoonmoeder Julia Bruggeman – zij was destijds lid van het dameskoor – kwam jij 25 jaar geleden (in 1990 dus) het herenkoor versterken.

Dat was ook hard nodig, want ook dit koor had last van krimp; ging sterk in ledental achteruit. (al ging het toen nog altijd kwantitatief veel beter dan nu).

Nu ben jij één van de slechts twee bassen. En als Pierre (Samijn) als acoliet moet optreden, sta jij er alleen voor; …ga je een beetje verloren in het tumult van de nog maar drie overgebleven tenoren. Maar, je staat je mannetje en weet toch je sonore basgeluid krachtig genoeg de kerk in te zingen.

Na het overlijden van voorzitter Johan de Block, in juni 2006, nam jij het voorzitterschap van het Cuyperskerkkoor op je. En dat doe je tot op de dag van vandaag met verve.

 

Daar staan jullie dan.

Je ziet we staan met bloemen gereed om deze aan jullie te overhandigen; om jullie te bedanken voor al die jaren die jullie aan ons koor hebben gewijd.

 

Maar er is meer….

Pastor Bornhijm:

aan u nu de eer om de jubilarissen de eretekenen op te spelden die behoren bij de onderscheidingen van de NSGV.

(die letters staan voor: Nederlandse Sint Gregorius Vereniging)

Hierna worden bij Riet, Theo en Emmy de onderscheidingen opgespeld en de daarbij horende oorkondes uitgereikt.

Maar,……

We hebben nog een bijzondere jubilaris in ons midden. Die hebben we eventjes achtergehouden om eens extra in het zonnetje te kunnen zetten. Extra, want zij heeft haar gouden plak al 10 jaar geleden verdiend.

Met haar 50-jarig zangjubileum heeft zij daarom het aanvullend ereteken verdiend.

 

Rosa Winne.

Met je 80 lentes, heb je alle stadia van het bestaan van het koor meebeleefd, vanaf de oprichting van het dameskoor, via het gemend koor van de parochie Maria Hemelvaart te Sas van Gent, tot vandaag het Cuyperskerkkoor.

Voordat je met zingen begon, waren het alleen de heren die Gregoriaans zongen.

De dames mochten wel deelnemen aan de Eucharistie,…maar zingen……? Nee!

Dát deden ze als kerkvolk in de banken. De vrouwen links en behoed; de mannen rechts.

Immer gesteund door Raf, zing je zodoende al sinds 1965 als sopraan in het koor.

Leeftijd knabbelt wel wat af aan ons stemgeluid, maar Rosa zingt nog altijd met haar nonnenstemmetje het hoogste lied.

Je hebt ook al veel meegemaakt in je leven. Maar, het zingen is jou daarbij steeds een vreugde en troost geweest.

En ondanks dat je moeilijk ter been bent, blijf je komen om te zingen. Het is ook belangrijk voor jou …. en voor ons, dat je erbij wil blijven horen.

Het oksaal is te hoog en te moeilijk geworden, maar gelukkig kom je nog altijd, met een beetje hulp van Marian, trouw naar de repetities; voor het sociaal contact dat wij jou zo van harte gunnen.

Je weet je nog altijd met je Ferrari naar het repetitielokaal te verplaatsen en nu vandaag tot hier. Evenals Addy achter haar Mercedes.

Op de repetitie lijkt het soms wel eens een rollatorrace.

 

Rosa,

Inmiddels heb jij je stapje naar voren ook al gemaakt en wil ik pastor Bornhijm vragen om ook jou het aanvullend ereteken van de NSGV op te spelden en van Pierre de daarbij behorende oorkonde in ontvangst te nemen.

 

Extra verbonden aan deze onderscheiding is de Gregoriuskaars.

Ik wil pastor Bornhijm vragen deze kaars aan jou te overhandigen, met het verlangen dat deze kaars, door God gezegend, jou licht en verlichting mag geven op jouw verdere vocale pad.

 

Jubilarissen!

Namens alle aanwezigen wens ik u van harte proficiat. Moge het u gegeven zijn om nog vele jaren de kerkdiensten vocaal op te luisteren.

BLOEMENHULDE

Graag wil ik iedereen hier aanwezig bedanken voor de betoonde belangstelling. Vooral de families van de jubilarissen.

Bedankt pastor Bornhijm voor de uitreiking van de onderscheidingen, wat aan deze ceremonie een extra plechtig tintje gaf.

 

Straks kan iedereen die dit wil de jubilarissen feliciteren, onder het genot van koffie met cake.

 

Fotoalbum jubilarissen 15 november 2015

 

 

Inleiding door de secretaris

Jo Verplanken

Diaken Bornhijm reikt de Gregoriuskaars uit

 

 

Felicitaties van familie, medeparochianen en koorleden

 

Sasse tenor Karel van Dorst geëerd

 

SAS VAN GENT - 28 oktober 2012

Sassenaar Karel van Dorst is zondag tijdens de ochtendmis in de Cuyperskerk in zijn woonplaats gehuldigd.

Hij is al een halve eeuw koorzanger.

Van Dorst begon zijn carrière als zanger in het Gregoriaans koor in Axel.

Toen hij in 1978 verhuisde naar Sas van Gent werd hij lid van het gemengd Cuyperskerkkoor. Karel zingt de tenorpartij.

Tijdens de dienst, zondagochtend, werd van Dorst in het zonnetje gezet door pastoor

Miel Erpelinck en koorvoorzitter Theo Spuessens. Hij ontving een oorkonde, een gouden jubileumspeldje en een speciaal gemaakte kaars van de Gregoriusvereniging.

Karel van Dorst is van plan nog jaren te blijven zingen.

 

 

 

 

Links

Pierre Samijn: Oorkonde Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) uitgereikt op 25-03-2008 wegens 25 jaar lidmaatschap.

Rechts:

Marguerite Coens-Impens krijgt van voorzitter Theo Spuesens de zilveren NSGV-broche opgespeld, wegens 25 jaar lidmaatschap op 19-10-2013 te Watervliet.