Op deze pagina kan uw advertentie worden geplaatst

============================================================================================

Voorwaarden

- Het verzoek om plaatsing van een advertentie moet via het contactformulier / e-mail worden gedaan

- Bij het verzoek moet de tekst van de advertentie zijn gevoegd en eventueel, desgewenst, een afbeelding of logo.

- Vermeldt in het verzoek: Naam, volledig adres van het bedrijf en telefoonnummer, alsmede: naam en voornaam van degene die het verzoek indient.

- De sponsorbedragen zijn, afhankelijk van de grootte van de advertentie: € 10,00 (7x5cm, max. 100 karakters), € 20,00 (7x5cm, max.200 karakters)

  € 25,00 (7x5cm, max. 250 karakters) 

- De advertentie staat, na betaling van de factuur, gedurende één jaar op de website. Na afloop van deze termijn wordt opnieuw een factuur verzonden  

  voor de betaling van de nieuwe termijn van 1 jaar. Indien de factuur niet binnen 1 maand is voldaan, wordt de advertentie verwijderd.

- De factuur wordt per e-mail toegezonden.

- Voordat de advertentie definitief wordt geplaatst, wordt om goedkeuring van de lay-out gevraagd.

- Er kunnen aan de plaatsing van een advertentie geen rechten worden ontleend.

- Te allen tijde kan op verzoek van belanghebbende de advertentie worden verwijderd, zonder restitutie van het sponsorbedrag.

- De redactie heeft het recht om een verzoek tot plaatsing te weigeren, indien deze in strijd is met de maatschappelijke waarden en normen en met   

  die van het Cuyperskerkkoor. De redactie, i.c.het bestuur, beslist in geschillen hierover, al dan niet in overleg met de betrokkene.

- Het sponsorbedrag voor adverteren op de flyer is: € 30,00 voor 1/3 achterzijde op A5 formaat.

- Bovenvermelde voorwaarden zijn bij adverteren op de flyer van overeenkomstige toepassing.

- Betaling van sponsorbedragen geschiedt via de bankrekening van het Cuyperskerkkoor, nr.  NL44ABNA0453924557

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De advertenties worden regelmatig gerouleerd, zodat elke advertentie enige tijd bovenaan komt te staan

 

-o-o-o-o-

 

Advertenties diverse afmetingen

Sponsorbedragen:

€ 10,00 -  € 20,00 - € 25,00

 

Advertentie alleen tekst (kleine zonder afbeelding)

Sponsorbedrag € 10,00

Tekst: max. 100 karakters

                       -o-o-o-o-

 

 

Advertentie met tekst en afbeelding

Sponsorbedrag € 20,00

Tekst: max. 200 karakters

 

Advertentie € 25,00

Tekst :  max. 250 Characters

 

In goede staat verkerende monumentale Cuyperskerk

Prijs:

Te bevragen bij:  

Bureau Elisabethparochie

Baljuwlaan 19, 4541 EE Sluiskil

tel. 0115-616006

e-mail: bureau@eparochie.nl

 

Tekst: max. 300 karakters

20-04-2016

KOOPonderhandelingen in ver gevorderd stadium.