Home » Parochienieuws

 

Nieuwsbrief    
22 december 2021

Beste parochiaan,

Fijn dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen! Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op de website van onze parochie: https://www.eparochie.nl.
We sturen u deze nieuwsbrief omdat uw mailadres bij ons bekend is. Stelt u geen prijs op toezending, meldt u zich dan alstublieft af: bureau@eparochie.nl  We vinden het fijn dat u deze nieuwsbrief aan belangstellenden doorstuurt!

 

Wat staat er in deze nieuwsbrief?

-Op de drempel
-Brief ZVL parochiebesturen
-Persoonlijk woord van Mgr. Liesen
-Kerststallentocht Overslag en omgeving
-Royale steun Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
-Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling
-Aanmelding Eerste Heilige Communie 2022
-Rooster vieringen 24 december 2021 tot en met 16 januari 2022
-Algemene informatie – reserveren vieringen

 

Op de drempel

 

Hulst, 22 december 2021

Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen

Van: pastoraal team en parochiebesturen

van de parochie H. Maria Sterre der Zee, de Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas
 

Betreft: aanpassingen coronamaatregelen.
 

Beste parochianen,

Afgelopen zaterdag heeft ons demissionaire kabinet, na het advies van het OMT, een extra persconferentie gehouden en een algemene lockdown afgekondigd tot en met vrijdag 14 januari 2022. De bisschoppen hebben daarna ook besloten tot verdere aanscherping van de maatregelen.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Dit met inachtneming van de 1,50 meter maatregel. Voor de vieringen van Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar geeft dit voor de kerken waar vieringen zijn, de volgende aantallen:


 

Het reserveren, zoals dat voor de Kerstvieringen al noodzakelijk is, wordt weer verplicht voor alle vieringen. Vanaf zondag 2 januari 2022 schalen we opnieuw af naar één viering per parochie. Om het voor iedereen duidelijk te houden, is deze viering steeds in dezelfde kerk: Aardenburg (09.15 uur), Terneuzen (11.00 uur) en Hulst (11.00 uur). Pastoor Wiertz en kapelaan Romero zullen afwisselend voorgaan in de eucharistievieringen. Voor wat de koorzang betreft, grijpen de bisschoppen terug op de eerdere maatregelen: er mag voorzang zijn door één cantor of door maximaal vier zangers/koorleden.

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. We hanteren daarvoor in onze kerken de aantallen, op veilige afstand, zoals we die al eerder gecommuniceerd hebben:

 

Voor alle kerkelijke bijeenkomsten anders dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten, Driekoningen zingen, enzovoorts, plaatsvinden.

Wanneer kerken opengesteld worden voor bijvoorbeeld een bezoek aan de kerststal, dan gelden alle basisregels. Openstelling na 17.00 uur is niet toegestaan. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft natuurlijk gehandhaafd.

We staan met de maatregelen en de besmettingen op hetzelfde niveau als vorig jaar met Kerstmis. De geboorte van Christus, onze Verlosser, kunnen we, ondanks de maatregelen, op veel manieren vieren. De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt nog belangrijker. Voor iedereen die geen plaats meer kan reserveren: vier thuis mee! In samenwerking met Omroep Hulst heeft het pastoraal team een Kerstviering opgenomen die u via Omroep Hulst (Deltakanaal 112 en KPNkanaal 1435) kunt bekijken. De uitzending is op Kerstavond om 19.00 uur, met herhalingen om 22.00 uur, en op 25 en 26 december telkens om 11.00 en 19.00 uur. Kijkt u ook eens op de website VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!

Namens het pastoraal team en parochiebesturen,

pastoor W. Wiertz

Dierbare broeders en zusters in Christus,

Als uw bisschop en uw broeder in de Heer wil ik graag een eigen woord voegen bij de kerstboodschap van de Nederlandse bisschoppen. In onze gezamenlijke kerstboodschap roepen we op tot ontmoeting: tot het delen van lief en leed, van vreugde en verdriet. In het Kind is God ons nabij gekomen in onze nood en wil Hij ons ontmoeten als onze Redder; laten wij ook elkaar nabij zijn en elkaar sterken in geloof en hoop, juist nu in de donkere dagen van de winter en van de dreiging voor de volksgezondheid.

Geloof en hoop — dat is mijn dubbele kerstwens aan u allen. Sterk elkaars geloof door het met elkaar te delen. De synodale weg die ook ons bisdom is opgegaan, is een weg van luisteren naar elkaars geloofsgetuigenis en van onderscheiden wat de heilige Geest zegt. Zoals destijds de ster van Bethlehem, zal Gods Geest ons daar brengen waarde Redder van de wereld te vinden is.

Laten we elkaars hoop sterken door samen het visioen te dromen van vrede en gerechtigheid voor iedereen. De conferentie van de Missionaire Parochie, die op 24 en 25 maart door zal gaan, fysiek of online, wil parochies ertoe inspireren om langs nieuwe wegen een netwerk van geloof en liefde te bouwen op het fundament van Christus. De parochies van de toekomst zullen misschien klein zijn, maar zullen echt geloofsgemeenschappen zijn wanneer Jezus het stralend middelpunt is, onze enige hoop, en wij ons zijn leerlingen weten, zijn broeders en zusters, zijn vrienden.

Wij zetten ons in voor gastvrije verkondiging en toerusting om velen te helpen Jezus persoonlijk te ontmoeten. Dat begint steeds opnieuw bij onze eigen ontmoeting met Hem. Graag had ik elk van u bij de kerststal ontmoet en iets van uw geloof in het Kerstkind gehoord en met u gedeeld wat Hij voor mij betekent. Laten we daarover spreken met elkaar in het komende jaar.

Dierbare broeders en zusters, al zal het op anderhalve meter afstand in de kerk zijn met een kleinere groep, of thuis, verbonden met een liturgie via livestream, of met maar enkele gasten, laat Kerstmis 2021 meer dan ooit het feest van de nabijheid zijn, nabijheid in geloof en hoop. Weest verzekerd van mijn nabijheid bij u in gebed, wanneer ik in de kerstnacbt bij het Kind kniel en Hem ter ere de eucharistie vier. ‘Komt, laten wij aanbidden...’

Bij de kribbe zijn we nooit alleen. Graag wil ik juist in deze dagen de actie Charbel in herinnering roepen en aanbevelen. Wat in 2020 begon als een spontane actie in ons bisdom heet inmiddels Project Cbarbel en daarvoor wordt tot op de dag van vandaag geld ingezameld. Op 4 augustus 2020 vielen door een enorme explosie 170 doden, 6.000 gewonden en raakten 300.000 mensen dakloos. De klap kwam bovenop de al lang lopende economische en politieke crises van het land. Nog steeds is er behoefte aan onderdak, voedsel en medische zorg. De lokale parochie staat dagelijks in contact met getroffenen, professionele hulpverleners en vrijwilligers. Omdat er directe contacten liggen tussen het Bisdom Breda en pastoor Jad Chlouk van de Sint Joriskathedraal in Beiroet, zijn wij er zeker van dat giften rechtstreeks en ter plekke worden benut. Ook in Beiroet wordt het Kerstmis, ook in Beiroet is het covid-1 9 virus aanwezig, laat dan ook iets van onze naastenliefde zichtbaar worden in Beiroet! Giften kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL79 RABO 0101 0517 78 ten name van Bisdom Breda, onder vermelding van ‘Project Charbel’.

Van harte wens ik u een zalig Kerstmis toe!

+ Mgr. Jan Liesen

bisschop van Breda
--------------------------------
De Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland kunt u lezen op de website van onze parochie: https://www.eparochie.nl.


                                                                             Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

De laatste nieuwsbrief van Kerk en Vluchteling met berichten over onder meer de opvang in Goes kunt u lezen op de website van onze parochie:
https://www.eparochie.nl

Aanmelding Eerste Heilige Communie 2022

Ouders en verzorgers kunnen vanaf 3 december informatie en een aanmeldformulier downloaden op de website van de parochie: https://www.eparochie.nl (formulieren). Aanmelden kan tot 1 januari 2022.

U kunt ook een aanmeldformulier aanvragen bij de teamassistente van de Elisabeth-parochie, mevrouw Bianca Ivens (zie Algemene informatie).

Algemene informatie - reserveren vieringen

Voor weekendvieringen in de RK Kerk te Terneuzen is reserveren noodzakelijk.
Voor weekendvieringen in de RK Kerken te Philippine en Zuiddorpe is reserveren alleen voor de Kerstviering noodzakelijk.

Parochiesecretariaat Elisabeth-parochie
Teamassistente Elisabeth-parochie: mevrouw Bianca Ivens. U kunt haar bereiken maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur via telefoonnummer 0115 – 616006 of e-mail: bureau@eparochie.nl

Reserveren: hoe, waar en wanneer
Wilt u in het weekend naar een viering in de RK kerk van Terneuzen,
belt u dan naar de vrijwilligers van het parochiebureau.
Aanmelden is mogelijk van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur.
Telefoonnummer: 0115 612327
U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld.

Wilt u naar de Kerstviering in de RK kerk van Philippine,
belt u dan naar de vrijwilligers van parochiekern Zuidwest.
Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 20 december.
Telefoonnummer: 0115 491780
U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld.

Wilt u naar de Kerstviering in de RK kerk van Zuiddorpe, belt u dan naar de vrijwilligers van parochiekern Zuidoost.
Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 20 december.
Telefoonnummer: 06 8283 4757
U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld.

Voor wie een lichtje wil ontsteken

Terneuzen Mariakapel: open op weekdagen van 10.00 -12.00 uur.
Sas van Gent Mariakapel: tijdens openingsuren Markt 4 (Cuyperskerk) geopend. Ingang via hoofdingang.
Westdorpe Mariakapel: open op de eerste zaterdag van de maand van
13.00 -17.00 uur en rond hoogtijdagen.
Philippine RK Kerk: tijdens lockdown open op zondag van
9.30 uur-10.30 uur.
 

Geloofsbeleving en informatie - televisie en internet
Livestream Elisabeth-parochie: https://kerkdienstgemist.nl. Zoek ‘Terneuzen’ en vervolgens ‘Emmaüskerk’.
Geloofsgesprek en Eucharistieviering op zondag: NPO 2 vanaf 9.45 uur.
https://kro-ncrv.nl/pastoraat
Maandelijks: woorden van bemoediging door leden van het pastoraal team bij Omroep Hulst. Terugkijken? Zie https://kerkbelangkoewacht.nl
Wekelijks gebedsmoment op facebook:
https://www.facebook.com/gezinspastoraat
Fijne website voor gezinnen met jonge kinderen:
https://www.geloventhuis.nl

 

We wensen u van harte goede moed.

Zalig Kerstfeest

en Gods genade en zegen

in het nieuwe jaar!

Pastoor Wiel Wiertz

Pastor Niek van Waterschoot

Pastor Marjan Dieleman-Fopma