Een nieuwe pastoor

In eerste instantie werd pastor Brooijmans als interim-pastoor benoemd en kon pastor Miel Erpelinck na een aantal jaren van waarneming het wat "rustiger" aan doen, overigens zijn priesterlijke taken niet verzakend.

Op 30 november 2014 werd Wiel Wiertz (foto) als priester-pastoor geïnstalleerd voor de gehele regio Zeeuws-Vlaanderen. Hij krijgt de leiding over de drie parochies, waaronder de Elisabethparochie.

Het werd het moment waarop Pastor Miel Erpelinck, écht zijn georganiseerd pastorale werk kon neerleggen. Overigens droeg hij nog vrijwel elke zondag, mede door het gebrek aan priesters, ergens in de parochie een Eucharistische dienst (H.Mis) op.

Nu kon hij zich wat meer met zijn hobby's bezighouden; zijn interesse in de geschiedenis van Sint Anna en natuurlijk zijn passie voor muziek. Zijn bijzondere betrokkenheid bij het Cuyperskerkkoor was merkbaar. Hij is ook heel veel jaren een bezielend moderator van het koor geweest. De contacten met dit koor zijn dan ook tot aan zijn dood heel intensief gebleven.

Het Pastoresteam - een groep lekenpastors - dat sedert de jaren negentig in de Parochie werkzaam is, wordt voor de diensten ook nu nog nauw bij het Cuyperskerkkoor betrokken. Hoewel Pastor Erpelinck altijd als dé moderator werd beschouwd, werd van het pastoresteam één van hen als zodanig geroepen voor het bijwonen van de ledenvergaderingen. Een traditie, die nog steeds opgang kent.

In de loop der jaren is het pastoresteam, als gevolg van de secularisatie, aanzienlijk gekrompen. Thans wordt het gevormd door: pastoor Wiel Wiertz, pastor mw. Marjan Dieleman en pastor Niek van Waterschoot, maar alreeds en aantal jaren is dit team versterkt doordat alle pastors in de gehele regio worden ingezet. Zo gaan thans tevens de pastores Ralf Grossert, Polet, Van de Wiele en Pater Tonny Verbraeken in de vieringen van de Elisabethparochie voor.

De eerste lekenpastor die in parochie H. Maria Hemelvaart te Sas van Gent werd ingezet, was Carine Dochy, een jonge vrouw uit België. Vreemd was het om een lekenpastor, zoals dat toen gezegd werd, de "mis" te zien doen. ...En dán nog wel een vrouw!!! ......Dát werd helemáál wennen! Toen ze haar eerste viering had - bij haar installatie op 23 juni 1991- werd zij door het Cuyperskerkkoor - toen nog Parochieel Gemengd Koor "St. Caecilia"  verwelkomd met het liedje: "Carina, Carina" op de wijs van Marina van Rocco Granata (zie archief Tab Overige).

Het pastoresteam werd aanzienlijk uitgebreid met de komst - in 1996 - van pastor Katrien Van De Wiele, een aimabele Belgische, die op 8 januari 2012 haar afscheidsviering deed, waarin zij met weemoed ten afscheid werd bezongen met het lied:   "Dank u Katrien" op de wijs van "Nu zijt wellekome" (zie archief Tab Overige).

Pastor Koen Jordens, werd als pastor aangesteld. Overigens kreeg hij al heel kort na zijn installatie een aanstelling bij het Bisdom en verliet om die reden de parochie. Ook Carine Dochy verliet in 1999 de parochie; ook al in verband met een aanstelling bij het Bisdom. Het pastoresteam was gelukkig op 1 maart 1999 al aangevuld met pastor Niek van Waterschoot.

De aanstelling - in 2000 - van pastor Ad van Loveren en in 2001 van pastor Marjan Dieleman-Fopma, completeerde het pastoresteam om te kunnen voorzien in de pastorale zorg van in de in 2004 nieuw gevormde Elisabethparochie. Pastor van Loveren verliet in 2015 het pastoresteam om elders in het Bisdom werkzaam te zijn.

Om het ontstane tekort aan pastores enigszins op te lossen, gaat sinds 2015 ook pastor diaken drs. Egbert Bornhijm regelmatig voor in de vieringen te Philippine. De eerste viering van het Cuyperskerkkoor, met hem, was de Sint Caeciliaviering van 15 november 2015, waarbij enkele jubilarissen van het Cuyperskerkkoor werden gehuldigd. Hiervan is op deze website een reportage geplaatst onder het tabblad "Jubilea".

Pastor Bornhijm (1960) werd op 8 novem­ber 2009 in de H. Quir­i­nuskerk te Hal­steren door biss­chop Van den Hende tot diaken gewijd.
De heer Born­hijm was sinds 2006 als pas­toraal werker werkzaam in de Sint Christof­fel­parochie, een samen­werk­ingsver­band van de parochiek­er­nen van Lep­el­straat, Tholen, Oud-Vossemeer en Hal­steren. Tevens was hij sinds 1 augus­tus 2009 werkzaam als deke­naal coör­di­na­tor in het deke­naat Het Markiezaat.

Pastor Bornhijm werd in oktober 2014 door Mgr. Liesen benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene en is werkzaam als stafmedewerker voor het vicariaat Middelburg.

In 2018 werd ook emeritus Zr. Noëla Polet, ten behoeve van de voorgang in de zondagviering, aan het pastoresteam toegevoegd.

Een fenomeen dat in Zeeuws-Vlaanderen al een hele tijd niet meer bestond, was dat van de installatie van een kapelaan. Pastoor Wiertz was na het overlijden van emeritus Pastoor Erpelinck (13-4-2018) de enige priester in de regio. Een tweede priester voor heel Zeeuws-Vlaanderen was dan ook zeer welkom.

De wens van de drie parochies - parochie O.L.V. Sterre der Zee (Oost ZVl), Elisabethparochie (Midden ZVl), Andreasparochie (West ZVl) - ging in vervulling met de benoeming van Kapelaan Jochem van Velthoven (foto).

Kapelaan van Velthoven werd op 7 november 2015 door Mgr. Liesen, Bisschop van Breda, tot priester gewijd.

Op 26 oktober 2018 werd hij in een plechtige Eucharistieviering te Terneuzen aan de drie parochies gepresenteerd, waarmee het aantal pastores voor de gehele regio weer enigszins op peil is gebracht en, samen met emeritus Pater Marist Jos Verbraeken, het met regelmaat vieren van de Eucharistie is verzekerd.  

Zijn opdracht: dichtbij de mensen staan en de geloofsgemeenschappen van de katholieke kerk in Zeeuws-Vlaanderen verder versterken. Van Velthoven is een waardevolle aanvulling voor de regionale pastorale zorg, die hiermee is gewaarborgd voor de toekomst.

Op 16 en 17 oktober 2021 werd, helaas voor de parochie, te Terneuzen van Kapelaan van Velthoven afscheid genomen, omdat hij tot pastoor van de Catharinaparochie te Oosterhout werd benoemd. Zijn installatie aldaar als pastoor vond plaats op 24 oktober 2021 tijdens de Eucharistievering in de Basiliek Sint Jan te Oosterhout.

 

-o-o-o-


Tot 1 januari 2015 bestond het Cuyperskerkkoor nog uit 19 leden, te weten:
de sopranen: Riet Weemaes, Magda van Dorst, Betsy Claeijs, Vera Hemelsoet, Marian Heijens, Gerda Schauwvliege en Rosa Winne;
de alten: Margriet Vermeersch, Thelma van Bambost, Emmy Koorevaar, Riet de Witte, Addy Doolaege, Riet Samijn en Marguerite Coens;
de tenors: Johan Verplanken, Karel van Dorst, Arthur Wauters, en:
de bassen: Pierre Samijn en Theo Spuesens.
Elk vertrek is voor een koor een pijnlijke aderlating. Riet de Witte, Vera Hemelsoet en Margriet Vermeersch stopten er mee.
Sinds 1 april 2016 kan het koor zich weer verheugen in de zangkwaliteiten van Margriet Vermeersch, die na 11 maanden van afwezigheid het koor weer heeft versterkt.
Sedert 6 februari 2018 heeft zich tenor Edward De Rudder zich bij het koor gevoegd. Na enkele repetities te hebben gevolgd, moest hij ondervinden dat dit toch niet met zijn werk te combineren is.
Wegens leeftijd haakten in 2018 nog een drietal leden af, te weten: Addy Doolaege, Thelma van Bambost en Emmy Koorevaar en doordat ook Riet Weemaes en Cocky van Geene het koor vaarwel zei, is het jaar 2018 geen bijzonder goed jaar voor het koor geweest.
Op 4 juni 2019 overleed baszanger Pierre Samijn.
In anderhalf jaar reduceerde het koor van 19 koorleden in 2015 naar 13 koorleden op 4 juni 2019.

Arthur Wauters en Marguerite Coens vertrokken in het coronajaar 2020. Tenoren en Alten werden hierdoor gereduceerd tot 2. 
Gedurende de coronaperiode,2020/2021 - de wereld werd verrast door de Covid-19 pandemie - mocht niet of slechts met 4 leden worden gezongen.
Sinds september 2021 werd het zingen met het volledig koor weer mogelijk, zij het met inachtneming van de coronamaatregelen.
Die gehele moeilijke periode was het de vraag of het koor nog wel zou kunnen blijven bestaan; zouden er niet nog meer mensen afhaken?
Gelukkig was iedereen in september 2021 weer terug op de repetitie en de vieringen.
Zelfs het wonder van kooruitbreiding geschiedde. Oktober 2021 kwam Freddy Janssens bij de bassen te staan en Edward De Rudder bij de tenoren.

 

Het Cuyperskerkkoor zingt graag en wordt ook graag gehoord. Dit blijkt uit de reacties van pastores en parochianen. Dit stimuleert om met veel ambitie te blijven zingen.

Zingen is gezond voor lichaam en geest. Het is sociaal. Zingen is plezier, drama. Kortom: emotie!

Het Cuyperskerkkoor zingt graag elders, op uitnodiging, mits het niet een kerkdienst in Philippine muzikaal moet opluisteren. Maar, ergens op locatie gaan zingen: graag! Zoals tot voor kort in het ZorgSaamziekenhuis De Honte in Terneuzen, Zorgcentrum De Redoute; op de Dodenherdenking in Sas van Gent, kerstrecitals etc.

Zoals al eerder gememoreerd is het een echte vriendenclub, die houdt van gezelligheid. Soms zo erg, dat dit

wel eens tot wanhoop van de dirigent-organist leidt.

Er wordt soms wat af gekeuveld. Maar, altijd is er weer de discipline om er op de repetitie en de uitvoering iets goed van te maken.

Het koor gaat graag op pad.                                                                                                          Tegenwoordig vanwege de kosten gewoon in de buurt; op de fiets of te voet

 

    Bij paster Sies in Watervliet                                  Op de fiets langs de Staats-Spaanse linie                Gewoon een wandeling door eigen stad 

 

Het Cuyperskerkkoor - Jubileumjaarvergadering 8 maart 2016

 

 foto: Jozef Heijens

 

Op de groepsfoto, v.l.n.r.

1ste rij: Addy Doolaege-de Koeyer ~ Jochanan van Driel s.s.t.t. (dirigent-organist) ~ Marguerite Coens-Impens ~  Rosa Winne-Thomas.

2e rij: Thelma van Bambost-Porcari ~ Riet Samijn-Franken ~ Gerda Schauwvliege-de Hulsters ~ Riet Weemaes ~ Marian Heijens-de Block

3e rij: Magda van Dorst-Kesbeke ~ Karel van Dorst ~ Emmy Koorevaar-van de Putte.

4e rij: Pierre Samijn ~ Arthur Wauters ~ Betsy Claeijs-Neyt.

5e rij: Theo Spuesens (voorzitter) ~ Jo Verplanken.

Het koor zingt prachtige stukken, zoals o.a.:

(Om te beluisteren, klik naar keuze op een van onderstaande links)

Passieliederen, o.a.:

Kerstliederen, o.a.:

En vele andere ..........

Een zeer uitgebreid repertoire dus.

 

En ook dít is uit het Cuyperskerkkoor voortgekomen

zanggroepje  De TeBas (Tenor & Bas)                   een kwartet apart                                 met plezier voor velen

foto links, v.l.n.r.: Arthur Wauters - Johan Verplanken -  Karel van Dorst - Theo Spuesens